Koolitus Tarvastu volikogu liikmetele

02.12.2010 toimus Geomedia koolitus Tarvastu vallavolikogu liikmetele ja -valitsuse ametnikele. Programmi “Kohaliku omavalitsuse arengu kavandamine ja eelarve“ käigus mõtestati valla võimalikku arengut ja koolitatavad lahendasid olukordi oma valla näitel.

Geomedia osales foorumis

Eesti Koostöö Kogu ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldasid 01. detsembril 2010 foorumi „Uue kümnendi väljakutsed – inimvara, haridus ja regionaalareng. Eesti ja Euroopa vaade“. Mõttekoja keskmes olid inimvara, haridus ...

Toimus XII Tallinna Kodurahu Foorum

XII Tallinna Kodurahu Foorumil 30. novembril 2010 tõdeti, et ühiskonnas valitsevad pinged ja konfliktiolukorrad on jõudnud kooli. Foorumil anti ülevaade uuringust, mis käsitles õpilaste ja nende vanemate hinnanguid kooli turvalisusele, ...

Konverents Võru kultuurimajas

19. novembril 2010 toimus Võrus Kultuurimajas „Kannel“ esinduslik konverents, mis võttis kokku Geomedia poolt teostatud projekti „Uuringute koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks“. Töö sai teoks Võru linna, Võru valla ...

Koolitus Mäetaguse valla ametnikele

15. novembril 2010 viis Geomedia läbi Mäetaguse valla ametnikele koolituse, milles keskenduti kohaliku omavalitsuse võimekuse suurendamisele. Arutati kohaliku omavalitsuse toimimise sise- ja väliskeskkonda ning võimalusi nende kasutamiseks kohaliku arengu paremal ...

Geomedia osales EMOVL -i seminaril

03. novembril 2010 toimus Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOVL) volikogu seminar. Selle üheks arutluse teemaks oli Geomedia töötajate poolt läbi viidud kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse uuring. Põhiettekande esitas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. ...

Toimus Pärnumaa Maakogu III

Pärnumaa Maakogu III kokkusaamine toimus 29. oktoobril 2010 Are vallas. Selle keskseks teemaks oli Pärnumaa strateegia 2030+, mille koostamist nõustas Geomedia meeskond. Maakogu poolt heaks kiidetud strateegiadokument sisaldab Pärnumaa arengueelduste ...

Rivo Noorkõivu artikkel “Külakirjas”

Oktoobris 2010 ilmunud „Külakiri“ külavanemate erinumbris avaldas oma mõtteid külaelu korraldusest Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Teema: külavanem ja hea valitsemine.

Esitleti pensioniea tõstmise mõjude analüüsi

Esmaspäeval, 18. oktoobril tutvustasid Geomedia töötajad valminud analüüsi pensioniea tõstmise mõjudest Tallinna linnale.  Hindamisel toodi esile 5 tüüpi mõjusid: rahvastiku jaotus tööealisteks ja pensioniealisteks, tööhõive ja töötus, tallinlaste heaolu, kohaliku ...

Uuendati Viimsi valla arengukava

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendati Viimsi valla arengukava. Dokumendis on kesksel kohal taotlus tasakaalustada valla areng ja siduda investeeringute vajadus vallaeelarve võimalustega. Arendustegevuse eesmärgid ja ülesanded aastateks 2010-2014 on ...