Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Konverents Võru kultuurimajas

19. novembril 2010 toimus Võrus Kultuurimajas „Kannel“ esinduslik konverents, mis võttis kokku Geomedia poolt teostatud projekti „Uuringute koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks“. Töö sai teoks Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla koostöös ning hõlmas nende omavalitsuste elanikkonna, avalike teenuste, eelarvete, ametnikkonna ja esindusdemokraatia analüüsi. Konverentsil esinesid Euroopa Parlamendi...
Geomedia logo

Koolitus Mäetaguse valla ametnikele

15. novembril 2010 viis Geomedia läbi Mäetaguse valla ametnikele koolituse, milles keskenduti kohaliku omavalitsuse võimekuse suurendamisele. Arutati kohaliku omavalitsuse toimimise sise- ja väliskeskkonda ning võimalusi nende kasutamiseks kohaliku arengu paremal juhtimisel.
Geomedia logo

Geomedia osales EMOVL -i seminaril

03. novembril 2010 toimus Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOVL) volikogu seminar. Selle üheks arutluse teemaks oli Geomedia töötajate poolt läbi viidud kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse uuring. Põhiettekande esitas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Käsitleti uuringu eesmärke, metoodikat, andmedefinitsioone, riiklike registrite kasutamise võimalusi, uuringu tulemuste analüüsi ja võimalikke KOV tulevikuarenguid. Järgnenud arutelul osalesid EMOVL...
Geomedia logo

Toimus Pärnumaa Maakogu III

Pärnumaa Maakogu III kokkusaamine toimus 29. oktoobril 2010 Are vallas. Selle keskseks teemaks oli Pärnumaa strateegia 2030+, mille koostamist nõustas Geomedia meeskond. Maakogu poolt heaks kiidetud strateegiadokument sisaldab Pärnumaa arengueelduste ja väljakutsete analüüsi, visiooni, eesmärke (koos tulemusnäitajate ja sihtväärtustega), läbimurde valdkondi ja  tegevuskava lähiaastateks. Pärnumaa 2030+ elluviimiseks moodustati strateegilisel partnerlusel...
Geomedia logo

Rivo Noorkõivu artikkel “Külakirjas”

Oktoobris 2010 ilmunud „Külakiri“ külavanemate erinumbris avaldas oma mõtteid külaelu korraldusest Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Teema: külavanem ja hea valitsemine.
Geomedia logo

Esitleti pensioniea tõstmise mõjude analüüsi

Esmaspäeval, 18. oktoobril tutvustasid Geomedia töötajad valminud analüüsi pensioniea tõstmise mõjudest Tallinna linnale.  Hindamisel toodi esile 5 tüüpi mõjusid: rahvastiku jaotus tööealisteks ja pensioniealisteks, tööhõive ja töötus, tallinlaste heaolu, kohaliku omavalitsuse teenuste ja toetuste vajadus ning Tallinna eelarve. Olulisemad positiivsed mõjud on vanadussõltuvusmäära kasvu pidurdamine ja linnaeelarve tulude suurenemine. Olulisim...
Geomedia logo

Uuendati Viimsi valla arengukava

Viimsi vallavalitsuse ja Geomedia koostöös uuendati Viimsi valla arengukava. Dokumendis on kesksel kohal taotlus tasakaalustada valla areng ja siduda investeeringute vajadus vallaeelarve võimalustega. Arendustegevuse eesmärgid ja ülesanded aastateks 2010-2014 on seotud vallavalitsuse eestvedamisel laiapõhjalise arengukoostööga. Arengukavas on eraldi peatükk, mis käsitleb vallaeelarve strateegiat. Valla finantsplaan on koostatud aastateks 2010-2014 ja...
Geomedia logo

Toimus Vormsi arengufoorum

9. oktoobril 2010 toimus Vormsil arengufoorum, mille käigus Geomedia esindajad koostöös saarerahvaga analüüsisid Vormsi saare sotsiaal-majanduslikku olukorda ja tulevikuväljavaateid. Ajurünnakutes otsiti lahendusi haridus- ja kultuuritöö, ettevõtluse, infrastruktuuri, kogukonna koostöö ja teistes saarerahva tulevikku määravates tegevustes. Arenguvõimalusi pakkuvaks väljakutseks on ka partnerluse arendamine rootslastega, kelle esivanemad on pärit Vormsilt.
Geomedia logo

Geomedia alustas Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist

SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ja Geomedia koostöös alustati Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamist. Ala hõlmab Elva linna ning Nõo, Konguta, Rõngu ja Palupera vallad. Seminaride ja analüütilise töö käigus soovitakse turismiga seotud institutsioonide ja kohalike omavalitsuste üksuste ühistööna luua piirkonna terviklik turismi- ja puhkemajanduse tulevikuvaade ja panna alus turismiklastri arendamisele.
Geomedia logo

Geomedia tutvustas kohalike omavalitsuste võimekuse indeksit

Siseministeerium ja Geomedia tutvustasid 04.oktoobril 2010 kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksit 2010. Võimekuse all mõistetakse kohaliku omavalitsuse üksuse mõõtu, mis väljendub nii kohalikku omavalitsemist kujundavates eeldustes kui ka selle valitsemise üldisemates tulemustes kohaliku omavalitsuse territooriumil. Võimekuse indeks koosneb kuuest komponendist, milles on kokku 28 mõõdikut. Indeksi arvutused hõlmavad periood 2006-2009, kuid...