Analüüsid ja küsitlused.

Geomedia logo

Külavanemate roll kohaliku kogukonna arengus ja selle dünaamika

Geomedia logo

Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023

Geomedia logo

Viimsi valla haridusvalkonna statistiline ülevaade

Geomedia logo

Läänemaa kohalike omavalitsuste finantsanalüüs

Geomedia logo

Saue linnavalitsuse juhtimisstruktuuri analüüs

Geomedia logo

Tartu rahvastikuprognoos aastani 2035

Geomedia logo

Viljandi linna ja Viljandi valla finantsanalüüs

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamine ja koolitusvajaduse hindamise analüüs

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste poolt maa-apteegi teenuste kättesaadavuse toetamine

Geomedia logo

Rahvastiku võimalikud arengutrendid 2012-2030

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal

Geomedia logo

Ekspertarvamus majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringute ja nende KSH koostamisel

Geomedia logo

Jõgeva linna ja Jõgeva valla omavalitsusüksuste ühinemise või muu haldusintegratsioonivormi rakendamise mõju uuring

Geomedia logo

Leader tegevuspiirkondade projektide hindamine

Geomedia logo

Kalanduspiirkondad säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete kalandusele ning kohalikule arengule

Geomedia logo

Avalike teenuste kättesaadavuse ja sisu analüüs (koos Praxisega)

Geomedia logo

Eesti kantide rahvastik ning sotsiaalse infrastruktuuri teenused. Maakondade sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringutega seonduv analüüs ja ettepanekud üleriigilisse planeeringusse Eesti 2030+

Geomedia logo

Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni eesmärkide mõju hindamise ja saavutamise indikaatorid

Geomedia logo

Ettevõtluse mõjud ja võimalused valglinnastumise piirkondades Harku, Saue, Saku ja Kiili valla geograafilisel territooriumil. Strateegiliste lähtekohtade väljatöötamine. Lõpparuanne

Geomedia logo

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse sõnastik (tähestikulises järjekorras)

Geomedia logo

Geoinfo ja ruumiandmete kasutamine Saue vallavalitsuses

Geomedia logo

Harjumaa linnade ja valdade rahvastikuprognoos 2006-2020

Geomedia logo

Ida-Viru sotsiaalne infrastruktuur. Analüüs

Geomedia logo

Ida-Virumaa linnaregioonide valmisolek vene õppekeelega üldhariduskoolide gümnaasiumiastme üleminekuks eesti-keelsele aineõppele. Eesti haridussüsteemi, Ida-Virumaa linnaregioonide kohaliku omavalitsuse üksuste ning munitsipaalkoolide olukorra ja kavandatud poliitikate analüütilised kirjeldused