Pärnumaa 2035+ visioonipäev

17. juunil 2022 toimus Pärnu Kolledži raamatukogus Pärnumaa 2035+ visioonipäev. Arutelu eesmärgiks oli Pärnumaa visiooni 2035+ uuendamine, arendustegevuse eesmärkide ja mõõdikute ülevaatamine ning täiendamine. Kokkusaamisel esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, ...

Pärnu linnapiirkonna strateegia koostamine

Pärnu linnapiirkonna moodustavad Pärnu keskuslinn, Sauga alevik, Tammiste küla, Sindi linn, Paikuse alevik ja Silla küla. Pärnu linnapiirkonna arendamisel võetakse arvesse linna ja tagamaa koostoimimist ja ühtset arendamist, sest haldusreformiga liitus ...

Lääne-Harju valla haridusasutuste võrgu analüüs

Analüüsis on vaatluse all alus- ja üldharidusasutuste võrk Lääne Harju vallas. Keskendutakse haridusasutuste võrgu jätkusuutlikkuse selgitamisele tulenevalt rahvastiku arengu, haridusasutuste paiknemise ja kättesaadavuse ning alus- ja üldharidus omandamise võimalustest. Töö ...

Fookuses on rahvastikupoliitika

Mihkel Servinski ja Rivo Noorkõiv kirjutasid Postimehes artikli ”Rahvastikupoliitika vajab eesmärgi ja tegevuste kooskõla”. Analüüsitakse strateegias ”Eesti 2035” seatud rahvastikupoliitika sihte ja nende elluviimise korraldust. Vt: https://arvamus.postimees.ee/7499269/mihkel-servinski-ja-rivo-noorkoiv-rahvastikupoliitika-vajab-eesmargi-ja-tegevuste-kooskola#_ga=2.17021311.757376157.1647802191-1638909391.1603112303  

Ida-Virumaa arengustrateegia

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines Ida-Viru maakonna arengustrateegia arutelu seminaril ettekandega, mis toimus 17. märtsil Saka mõisas. Strateegia määratleb maakonna olulisemad arenguprioriteedid aastateks 2019-2030+. Arengustrateegia on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ...

Riiklik kava teenistujate arendamiseks kohalikes omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales riikliku kava väljatöötamises, mis keskendub kohalike omavalitsuste teenistujate arenduse ja koolituse koordineeritud läbiviimisele. Kava näeb ette personali kompetentsi ja oskusteabe süsteemse edendamise tegevused aastani 2025. Kava ...

Lääne-Virumaa arengustrateegia koostamine

Geomedia nõustab Lääne-Virumaa arengustrateegia koostamist. Töö raames viiakse läbi mitmeid analüüse ja arutelusid ning koostöös osaleb OÜ Cumulus Consulting. Töösse kaasatakse erinevad huvirühmad, kelle sisendid on olulise tähtsusega maakonna tuleviku ...

Ettekanne inimvara koordineeritud arendamisest

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines ettekandega Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul 9. märtsil 2022, mis toimus Viru Konverentsikeskuses. Ettekande teemaks oli „Töötajate kompetentsipõhine juhtimine ja koolitusvajaduse hindamine kohalikes omavalitsustes“.

Elanike koondumine sööb kestlikkust ääremaal

Postimehes ilmus rahvastiku rubriigis Rivo Noorkõivu ja Mihkel Servinski artikkel “Elanike koondumine sööb kestlikkust ääremaal”. Selles keskendutakse sündimusele ja selle regionaalse arengu mõjule. Kui iga laste põlvkond on oma vanemate põlvkonnast ...

Kogukonna turvalisus

Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Kodukant Läänema LEADER korraldas 16.-17 veebruaril 2022 konverentsi kogukonnaturvalisuse teemal. Sellel otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: Mis on kogukonnaturvalisus, kes mille eest ...