Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Eesti VII Omavalitsuspäev Viljandis

Seekordne omavalitsuspäev kandis nime "Elule aastaid ja aastatele elu!" ja toimus Viljandis 29.-30 septembril 2022. OÜ Geomedia esindaja osales päeva ettevalmistamisel ja esines arutelupaneelis. Kohaliku omavalitsuse esindajad võtsid vastu ka deklaratsiooni, mis on kättesaadav veebilehel https://www.viljandi.ee/omavalitsuspaev
Geomedia logo

Pärnumaa 2035+ visioonipäev

17. juunil 2022 toimus Pärnu Kolledži raamatukogus Pärnumaa 2035+ visioonipäev. Arutelu eesmärgiks oli Pärnumaa visiooni 2035+ uuendamine, arendustegevuse eesmärkide ja mõõdikute ülevaatamine ning täiendamine. Kokkusaamisel esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes arutles Rail Baltica võimaliku mõju üle Pärnumaa stsenaariumites.  
Geomedia logo

Pärnu linnapiirkonna strateegia koostamine

Pärnu linnapiirkonna moodustavad Pärnu keskuslinn, Sauga alevik, Tammiste küla, Sindi linn, Paikuse alevik ja Silla küla. Pärnu linnapiirkonna arendamisel võetakse arvesse linna ja tagamaa koostoimimist ja ühtset arendamist, sest haldusreformiga liitus Pärnu linnaga kolm maaomavalitsust ning omavalitsusüksusest kujunes pindalalt suurim linn Eestis. Pärnu tähtsust võimestab logistiline asukoht Tallinn-Riia arengukoridoris. Samuti on Pärnu...
Geomedia logo

Lääne-Harju valla haridusasutuste võrgu analüüs

Analüüsis on vaatluse all alus- ja üldharidusasutuste võrk Lääne Harju vallas. Keskendutakse haridusasutuste võrgu jätkusuutlikkuse selgitamisele tulenevalt rahvastiku arengu, haridusasutuste paiknemise ja kättesaadavuse ning alus- ja üldharidus omandamise võimalustest. Töö käigus viidi läbi Lehola koolimaja lasteaialaste ja kooliõpilaste vanemate e-küsitlus, mille eesmärgiks oli selgitada lastevanemate hoiakuid võimalike muutuste läbiviimiseks Lehola Koolis.
Geomedia logo

Fookuses on rahvastikupoliitika

Mihkel Servinski ja Rivo Noorkõiv kirjutasid Postimehes artikli ”Rahvastikupoliitika vajab eesmärgi ja tegevuste kooskõla”. Analüüsitakse strateegias ”Eesti 2035” seatud rahvastikupoliitika sihte ja nende elluviimise korraldust. Vt: https://arvamus.postimees.ee/7499269/mihkel-servinski-ja-rivo-noorkoiv-rahvastikupoliitika-vajab-eesmargi-ja-tegevuste-kooskola#_ga=2.17021311.757376157.1647802191-1638909391.1603112303  
Geomedia logo

Ida-Virumaa arengustrateegia

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines Ida-Viru maakonna arengustrateegia arutelu seminaril ettekandega, mis toimus 17. märtsil Saka mõisas. Strateegia määratleb maakonna olulisemad arenguprioriteedid aastateks 2019-2030+. Arengustrateegia on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite ühisteks tegevusteks maakonna arengu suunamisel, ühiselt teostatavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.
Geomedia logo

Riiklik kava teenistujate arendamiseks kohalikes omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales riikliku kava väljatöötamises, mis keskendub kohalike omavalitsuste teenistujate arenduse ja koolituse koordineeritud läbiviimisele. Kava näeb ette personali kompetentsi ja oskusteabe süsteemse edendamise tegevused aastani 2025. Kava elluviimiseks moodustatakse valdkondlikest ekspertidest tegevusi koordineeriv juhtrühm. Vt. https://www.fin.ee/uudised/valmis-riiklik-kava-omavalitsuste-teenistujate-arendamiseks
Geomedia logo

Lääne-Virumaa arengustrateegia koostamine

Geomedia nõustab Lääne-Virumaa arengustrateegia koostamist. Töö raames viiakse läbi mitmeid analüüse ja arutelusid ning koostöös osaleb OÜ Cumulus Consulting. Töösse kaasatakse erinevad huvirühmad, kelle sisendid on olulise tähtsusega maakonna tuleviku kujundamisel.
Geomedia logo

Ettekanne inimvara koordineeritud arendamisest

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines ettekandega Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul 9. märtsil 2022, mis toimus Viru Konverentsikeskuses. Ettekande teemaks oli „Töötajate kompetentsipõhine juhtimine ja koolitusvajaduse hindamine kohalikes omavalitsustes“.
Geomedia logo

Elanike koondumine sööb kestlikkust ääremaal

Postimehes ilmus rahvastiku rubriigis Rivo Noorkõivu ja Mihkel Servinski artikkel "Elanike koondumine sööb kestlikkust ääremaal". Selles keskendutakse sündimusele ja selle regionaalse arengu mõjule. Kui iga laste põlvkond on oma vanemate põlvkonnast väiksem, on raske tagada pikas tulevikuvaates eesti rahvuse ja kultuuri kestlikkus. Selleks, et eesti rahvuse ja kultuuri hääbumise oht teoks ei...