Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Eesti ruumilise arengu trendid

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osaleb Tartu Ülikooli RAKE uurimismeeskonna töös, mille ülesandeks on üleriigilise planeeringu ruumilise arengu põhimõtteid ja suundumusi kujundavate trendide koostamine lähima 25 aasta perspektiivis. Trendide mõjusid kirjeldatakse ja analüüsitakse seoses ruumiliste arengutega, mida nad põhjustavad. Trendide toimumise tõenäosuslikkuse välja selgitamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, et luua terviklik arusaamine...
Geomedia logo

Pöörame regionaalpoliitika kohapõhiseks

Postimehes ilmus artikkel, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika sihiseadeid ja rahastamist. Kui tahame ühiskonna Tallinna-suunalisest arengukreenist välja tuua, siis peaks riigi juhtimisel olema selge asukohapõhise lähenemise kontseptsioon, alternatiiviks tänasele suuresti „ülalt alla“ juhitud asukohaneutraalsele regionaalpoliitikale. Harjumaale on koondunud 45,8% riigi elanikest, 53,9% töökohtadest ja 65% sisemajanduse kogutoodangust ning siin sünnib ligi...
Geomedia logo

Portaali minuomavalitsus arendus

Portaali minuomavalitsus uue rakendusena algas kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonna hindamiskriteeriumite koostamine. Selle töörühma kuulub ka OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Esimeste arutelude keskseks teemadeks olid kriteeriumite püstitamine ja selguse saamine, et milliseid tegevusi ja dokumente käsitleda, millega kohalikud omavalitsused saavad otseselt mõjutada kohalikku ettevõtluskeskkonda. Ettevõtluse valdkond jõuab minuomavalitsus.ee lehele juunis 2023.
Geomedia logo

Haldusreformi seireraport: viie aastat hiljem

12. oktoobril 2022 avaldatud raportis analüüsitakse kokkuvõtlikult toimunud haldusreformi mõjusid erinevates valdkondades. Eesmärgiks on esitada objektiivne ja mitmetahuline pilt olukorrast koos ekspertide soovitustega edaspidisteks sammudeks riigi omavalitsuste poliitikas. Kahtlemata ei ole kõik viimaste aastate Eesti omavalitsuste elus toimunud muutused üksnes haldusreformi tõttu. Seepärast on oluline vaadata mõjusid laiema pilguga. Küll...
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste rahvastikuprognooside arendus

OÜ Geomedia osaleb Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli konsortsiumis, mille eesmärgiks on IMO uuendusliku kalkulaatori arendamine, mis võimaldab koostada kohalike omavalitsuste ja riigi rahvastikuprognoose, et pakkuda abi otsustajatele, kes peavad hindama rahvastiku lühi- ja pikaajalisi mõjusid näiteks hariduse, majanduse kui sotsiaalpoliitika valdkondades. Välja arendatav kalkulaator on dünaamiline instrument/töövahend, mis võimaldab...
Geomedia logo

Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm kohalike omavalitsuse töötajatele

OÜ Geomedia osaleb koolitajana ettevõtlusprogrammi elluviimises, mille sihiks on maakondliku ettevõtluskeskkonna edendamise jõustamine. Arenguprogrammi raames toimuvad lühiloengud, grupitööd, kaasuste ja näidete analüüs, arendatakse õpipartnerlust ja praktilisi tööriistasid, mis aitavad kursusel osalejatel olla aktiivsed partnerid ja eestvedajad ettevõtluse ökosüsteemis. Arenguprogrammi kuuluvad 5 moodulit. Koolitust rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus.
Geomedia logo

Lääne-Virumaa arengustrateegia

OÜ Geomedia konsulteeris Lääne-Virumaa arengustrateegia 2023-2030 koostamist ja aitas kaasa selle kokkupanemisele. Tänaseks on jõutud dokumendi avaliku väljapanekuni ja strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu veebilehel: https://www.virol.ee/avalikustamine
Geomedia logo

Eesti VII Omavalitsuspäev Viljandis

Seekordne omavalitsuspäev kandis nime "Elule aastaid ja aastatele elu!" ja toimus Viljandis 29.-30 septembril 2022. OÜ Geomedia esindaja osales päeva ettevalmistamisel ja esines arutelupaneelis. Kohaliku omavalitsuse esindajad võtsid vastu ka deklaratsiooni, mis on kättesaadav veebilehel https://www.viljandi.ee/omavalitsuspaev
Geomedia logo

Pärnumaa 2035+ visioonipäev

17. juunil 2022 toimus Pärnu Kolledži raamatukogus Pärnumaa 2035+ visioonipäev. Arutelu eesmärgiks oli Pärnumaa visiooni 2035+ uuendamine, arendustegevuse eesmärkide ja mõõdikute ülevaatamine ning täiendamine. Kokkusaamisel esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes arutles Rail Baltica võimaliku mõju üle Pärnumaa stsenaariumites.  
Geomedia logo

Pärnu linnapiirkonna strateegia koostamine

Pärnu linnapiirkonna moodustavad Pärnu keskuslinn, Sauga alevik, Tammiste küla, Sindi linn, Paikuse alevik ja Silla küla. Pärnu linnapiirkonna arendamisel võetakse arvesse linna ja tagamaa koostoimimist ja ühtset arendamist, sest haldusreformiga liitus Pärnu linnaga kolm maaomavalitsust ning omavalitsusüksusest kujunes pindalalt suurim linn Eestis. Pärnu tähtsust võimestab logistiline asukoht Tallinn-Riia arengukoridoris. Samuti on Pärnu...