Kogukonnakoolitus

Geomedia koolitaja Rivo Noorkõiv viis läbi koolituse küla arendajatele. Keskseks teemaks oli kogukondade ja nende liikmete kaasamine kohaliku elu korraldamisse. Arutleti kogukondade kaasamise erinevate töövormide ja nende tulemuslikkuse üle. Konkreetselt ...

Omavalitsuspäev Tartus

26. ja 27. augustil toimus Tartus Eesti VI Omavalitsuspäev. Geomedia poolt osales sellel konsultant Rivo Noorkõiv, kes aitas koostada ka vastu võetud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni, mille eesmärgiks on algatada arutelu ja ...

Rail Baltic mõju hindamine Pärnumaa tulevikule

OÜ Geomedia koostab analüüsi, mille eesmärgiks on selgitada Rail Balticu mõju Pärnumaa sotsiaalmajanduslikule arengule ja rahvastikule aastani 2050. Viiakse läbi maakonna arengut mõjutavate trendide ja võimalike uuenduste analüüs kui Rail ...

Eesti Linnade ja Valdade Päevad

Linnade ja Valdade Päevad toimusid 17. ja 19. augustil Tallinna Lauluväljakul. Seekordseks motoks oli “Tugev kohalik omavalitsus, tugev riik”. Töötoas, kus arutati arendustegevust linnades ja valdades, esines paneeldiskussioonis Geomedia konsultant ...

Artiklite kogumik kohalike omavalitsuste toimimisest

Trükist ilmus artiklite kogumik ”Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku”. Tegemist on suuremahulise Omavalitsuspäeva sisu ja korraldust käsitleva kogumikuga, mis annab olulise sissevaate Eesti kohaliku omavalitsuse ajalukku, tänapäeva ja ...

Osavalla moodustamise analüüs

Geomedia viis läbi analüüsi, mis käsitles Oru osavalla moodustamise otstarbekust võttes aluseks Lääne-Nigula Vallavolikogu lähteseisukohad. Analüüsiti osavaldade põhimäärusi ja toimeloogikat, vallavalitsuse teenistujate struktuuri, tööülesandeid ja nende jaotumist keskkontori ja osavaldade ...

Artikkel haldusreformi kogemustest Eestis

Rahvusvahelise koostöö raames U-Lead partneritega Ukrainas ilmus OÜ Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel haldusreformi kogemustest Eestis „How Estonian’s reforms empowered local government“. Artikkel on kättesaadav ka ukraina keeles. Vt täpsemalt: ...

Kohalike omavalituste teenistujate koolitusvajadus

OÜ Geomedia osalusel töötati välja kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsimudel, mis hõlmas 11 valdkonda: arengu kavandamine, ettevõtluse arendamine, haridus, keskkond, kultuur, maakorraldus, majandus, noorsootöö, sotsiaaltöö, ruumiline planeerimine, teed ja transport. Töötajate ...

Haridusasutuste võrgu ajakohastamine Saaremaal

OÜ Geomedia konsulteerib uuringu „Saaremaa valla hariduse strateegia 2023–2045 eeluuring“ koostamist. Töö keskuse muudatuste hariduse korraldamine, mis arvestab tänast ja tulevast rahvastiku paiknemist, inimeste igapäevast liikumise dünaamikat ja aitaks tervikuna ...

Visiooniseminar Ida-Virumaal

19. märtsil 2021 toimus Ida-Virumaa visiooniseminar. Ettekande ”Ida-Virumaa tulevikupilt: kiirendus sirgel või pööre kurvi?“ esitas OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Järgnes arutelu teemarühmades, mille eesmärgiks oli kehtivas Ida-Viru maakonna arengustrateegias sõnastatud visiooni täpsustamine. Koguti ...