Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Teenuste hindamise seire

Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel koostati uuring „Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine“. Töö teostasid Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia. Väljatöötatud metoodika (seiresüsteem) võimaldab mõõta ja hinnata kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taset. Metoodika alusel läbi viidavate analüüside abil tekib riigil võimalus sihistada paremini valdkondlikke poliitikaid ning kohaliku omavalitsuse üksustel võrrelda...
Geomedia logo

Poliitikafoorum

4. detsembril 2018 toimus Tallinna Ülikoolis foorum „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile. Kokku said riigi ja kohalike omavalitsuse poliitikud ning praktikud, valdkonna teadlased ja eksperdid, kes vaagisid haldus- ja riigireformi aktuaalseid teemasid. Foorum koosnes kahest osast. Esimene osa “Haldusreform ning kohalik omavalitsus kui...
Geomedia logo

ETV saade „Suud puhtaks“: Elu pärast haldusreformi

Haldusreformi järgse Eesti uued linna- ja vallavolikogud ning -valitsused on teinud aastajagu tööd. Mis seisus on elu Eesti maakohtades? Kuidas on muutunud kohalike võimalused oma elu kujundamisel kaasa rääkida? Vt. https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/suud_puhtaks/saated/f65ed3d2-25a2-4a70-af9f-7bdfd4085468/suud-puhtaks-elu-parast-haldusreformi
Geomedia logo

Tasakaalustatud regionaalareng ja tugevad kohalikud omavalitsused

Ajalehes Postimees ilmus intervjuu Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivuga, kus arutletakse Eesti arengu teemadel ja kuidas haldusreformiga edasi liikuda. Vt. https://meieeesti.postimees.ee/6452976/rivo-noorkoiv-meie-regionaalne-juhtimistasand-on-peaaegu-olematu
Geomedia logo

Kogukonnad kohalikes omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni koosolekul, mis keskendus haldusreformi järgsele olukorrale ühinenud, sundliidetud ja/või lahutatud omavalitsusüksustes külade arengule. Arutati külade enesekorraldust ja selle õiguslikku raamistikku, samuti kohalikust haldus- ja poliitkultuurist tulenevaid käitumismalle vallaelu juhtimisel. Sõnavõtuga esinenud Rivo Noorkõiv esitas oma arvamuse kujunenud olukorrast ning tegi ettepanekud kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöö lahendustest. Kodanikuühiskonna...
Geomedia logo

Murda Valgamaa ääremaastumine

Eesti-Läti koostööseminaril oli arutluse all Valgamaa võimalikud arengud Euroopa Liidu piiriülese koostöö raames. Konverentsil esines Igor Gräzin, kes esitas ideed, et Valga-Valka võiksid olla Euroopa Liidu piiriülene kohalik omavalitsus – Walk (E/uropean trans-border distrikt /Walk). Kui ühisomavalitsus luua eraldi seadusliku üksusena, siis see võiks olla Euroopa Regioonide Komitee järelvalve all. Teema arendamiseks on kavas korraldada elanike...
Geomedia logo

Intervjuu Postimehes

Postimehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu intervjuu, mis käsitles haldusreformiga seonduvat. Kui 2018. aasta alguse seis tõi Eestisse kohalike omavalitsuste uue haldusterritoriaalse jaotuse, siis teiste haldusreformiga kavandatud eesmärkide elluviimise saavutamisega on edasiliikumine olnud tagasihoidlik. Tänaste omavalitsuste iseseisvuse nappus peitub finantsautonoomias. Vt: https://meieeesti.postimees.ee/6452976/rivo-noorkoiv-meie-regionaalne-juhtimistasand-on-peaaegu-olematu?utm_source=email&utm_content=6452976
Geomedia logo

Riigikogu maaelukomisjon arutas haldusreformi

Riigikogu maaelukomisjoni istungil 22. oktoobril 2018 oli päevakorras  haldusreformi käik. Arutelu aluseks oli uuringu "Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus" vahearuande põhiseisukohad, mille panid kokku Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku halduse lektor Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla, Tallinna Ülikooli valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, Tartu...
Geomedia logo

Haldusreformi arutelu

Telesaates „Rahvaadvokaat“ arutab Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv haldusreformi senise käigu ja lahendamist vajavate teemade üle. Uued omavalitsuspiirid on tõmmatud, kuid millised on muutused elukorralduses laiemalt aasta peale kohalike volikogude valimisi. Vt. https://www.tallinnatv.eu/index.php/saated-sarjad/arutelu/rahvaadvokaat
Geomedia logo

Eesti-Läti koostöö

31. oktoobril toimub Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses Eesti-Läti koostööseminar. Seminari avavad Valga ja Valka omavalitsusjuhid Margus Lepik ja Vents Armands Krauklis. Piirialade arengust, regionaalarengu strateegiatest ja koostöövajadusest räägivad Laila Gercane Vidzeme Planeerimisregioonist ning Rivo Noorkõiv konsultatsioonikeskusest Geomedia. Parlamendisaadik Igor Gräzin võtab sõna teemal „Piiriülene omavalitsus Euroopa Liidus - utoopia või paratamatus?" Seminari lõpetab diskussioon piirialade koostöö prioriteetide...