Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

MTÜ Leader Liit arendamise alane seminar

18. juunil 2012 toimus Geomedia juhtimisel Leader katusorganisatsiooni MTÜ Leader Liit arendamise alane seminar. Töös osalesid Leader tegevusgruppide esindajad, kellega arutati organisatsiooni strateegia kujundamist, kommunikatsiooni ja konkreetseid samme osaliste tegevuse võimestamiseks.
Geomedia logo

KOV e-küsitlus

Geomedia ja TTÜ Avaliku Halduse Instituut viivad juunis läbi kohalike omavalitsuste e-küsitlust eakate sotsiaalhoolekande ja jäätmemajanduse valdkondades, et selgitada võimalusi kohalike omavalitsuse üksuste osutatavate avalike teenuste ning täidetavate ülesannete ressursikasutuse ja kvaliteedi tõhustamiseks. Samuti soovitakse aru saada, et millised takistused tuleks kõrvaldada kohalike omavalitsuste vahelises koostöös.
Geomedia logo

VOL koostab strateegiat

Viljandimaa Omavalitsuste Liit (VOL) koostab oma organisatsiooni strateegiat aastani 2017. Nimetatud tööga seoses viis Geomedia 11. juunil 2012 Viljandimaa omavalitsusüksuste juhtidele läbi strateegia alase seminari. Keskenduti oma liikmete huvide elluviimise läbirääkimistele, VOLi tulevikupildi loomisele, eesmärkide seadmisele ja nende tarvis VOLi toimimise tõhusamaks muutmisele.
Geomedia logo

Õppereis Soome

Geomedia töötaja osales kahepäevasel õppereisil, mille käigus tutvuti Soome planeerimise alase arenguga ja riigi regionaalpoliitika rakendustega. Samuti külastati uusasumeid Helsingi metropolis ja arutati linnakeskkonna uuendusi.
Geomedia logo

Valdade läbirääkimine ühinemiseks

Geomedia nõustab Kose valla ja Kõue valla läbirääkimisi võimalikuks ühinemiseks. Tänaseks on esimene viiest arutelust koosnenud osapoolte läbirääkimiste voor lõppenud. Komisjonide töö vahearuannet arutatakse mõlema omavalitsusüksuse volikogudes ja tulemuste põhjal langetatakse otsused edasiste tegevuste osas. Volikogude seisukohad esitatakse 2012. aasta juuni teises pooles.
Geomedia logo

Saaremaa arengufoorum

31. mail 2012 toimus Saaremaa arengufoorum "Meretarkus vs merega piiratud mõtlemine?“. Mõttevahetus koondus Saare maakonna tulevikule. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv markeeris oma ettekandes rahvastikuarenguga seonduvat ja sellest johtuvaid võimalikke väljakutseid maakonna arengus. Järgnenud arutelus, milles osalesid eri tegevusalade inimesed, otsiti lahendusi maakonna väärtuste võimestamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks. Arutati ka Saaremaa...
Geomedia logo

Tartumaa ettevõtjate arengupäev

  Tartu Ärinõuandla korraldas 30. mail 2012 Tartumaa ettevõtjate arengupäeva „Head mõtted, head teadmised, hea tegevus!“. Ettekandega esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes tutvustas Tartumaa ettevõtluse hetkeseisu ja arengustsenaariume. Ülevaade on osa Geomedia poolt koostatavast Tartu maakonna arengustrateegiast 2014-2020, mille keskmes on tunnuslause „Väärt elu haritud maal“.
Geomedia logo

„Tartumaa 2030“ koostamise teine kaasamisseminar

Strateegia „Tartumaa 2030“ koostamise teine kaasamisseminar toimus 11. mail 2012, milles osalesid eri eluvaldkondade esindajad, kokku ligi 50 inimest.Töös keskenduti strateegia võtmevaldkondadele, nende raames vajalike ülesannete määratlemisele ja Tartumaa kohalike omavalitsuste üksustelt laekunud vastustele strateegiliste valikute teemadel. Ajurünnakute käigus otsiti lahendeid Tartumaa tulevikuks hariduse, ettevõtluse, valitsemise,kodanikuühiskonna ja transpordi alal. Strateegia tööversiooniga saab tutvuda ja oma...
Geomedia logo

Konverents „Euroopa päev Leaderiga“

9. mail 2012 toimus Tallinna lauluväljakul konverents „Euroopa päev Leaderiga“, mille keskmes oli Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme rakendamine. Sündmusel osalesid maaelu arengust huvitatud inimesed, kokku 260 osavõtjat. Mitmes sõnavõtus tõdeti, et piirkondade tervikliku arengu tagamiseks on oluline järgmisel programmperioodil Leaderi tegevustesse kaasata Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondile lisaks ka regionaalfond, sotsiaalfond jt. Samuti pälvis tähelepanu Leader-lähenemise laiendamise vajadus...
Geomedia logo

Artikkel ajakirjas “Geografiska Annaler”

Geomedia analüütik Veiko Sepp avaldas Põhjamaade mõjukaima ühiskonnageograafia ajakirja Geografiska Annaler: Series B, Human Geography märtsinumbris artikli "Inoperative provinces, immobile regions and the geography of heterogeneous associations: the case of absent territorial border change in Estonia". Artikkel käsitleb Põlvamaa Maaritsa külade 2002-2003 aasta initsiatiivi muuta oma haldusterritoriaalset asendit ning Geomedia asjakohast uuringut. Vaata siit: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0467.2012.00395.x/abstract