Regionaalareng poliitika keskmesse

Ajalehes Postimees ilmus Rivo Noorkõivu ja Garri Raagmaa intervjuu, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika ja -arengu teemat. Oluline on mõtestada hoovad ettevõtluse arendamiseks ning kujundada regionaalpoliitika aluspõhimõtted ja toimiv mehhanism nende elluviimiseks. Vaja on teadmistepõhist ...

Korteritehingute hind regionaalarengu mõõdikuna

Postimehes ilmus Rivo Noorkõivu artikkel “Korterite hinnad peegeldavad regionaalset tasakaalustamatust”, mis analüüsis korterituru regionaalseid erinevusi. Maa-ameti 2018. aasta andmetel oli maakondade lõikeskorteritehingute m² keskmine hind kõrgeim Harjumaal – 1 720,1 eurot – ja Tartumaal ...

Tapa valla haridusvaldkonna arengukava

OÜ Geomedia koostab Tapa valla hariduse valdkonna arengukava, mille käigus viiakse läbi valla haridusasutuste analüüs, püstitatakse haridusvaldkonna arendamiseks eesmärgid ja koostatakse tegevuskava nende realiseerimiseks. Töö käigus viiakse läbi seminare ja kohtumisi. Töö tarvis on ...

Kohaliku omavalitsuse areng

28. jaanuaril 2019 toimus Riigikogu konverentsisaalis Riigikogu maaelukomisjoni avalik istung „Mida teha Eesti kohaliku omavalitsuse arendamiseks?“ Istungi avaettekande “Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus” tegid töörühma liikmed, kuhu kuulusid Sulev Lääne, ...

Keila linna üldplaneering

Keila linnavalitsus koostab uut linna üldplaneeringut. Selle läbiviimiseks on moodustatud kolm töögruppi: miljööalade, avalike alade võrgustiku ja rohevõrgustiku teemadega tegelev ja maakasutus- ja ehitustingimuste määramisega tegelev töörühm, transpordivõrgustiku ja infrastruktuuri planeerimisega tegelev töörühm ja ...

Tööstusalade arendamine on oluline osa regionaalpoliitikast

Postimehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel ”Tööstusalad väärivad hoolt”. Tegemist on OÜ Geomedia poolt 2018. aasta lõpus Rahandusministeeriumi tellimusel valminud uuringu „Tööstusalade analüüs“ tutvustusega. Uuringu üheks peaülesandeks oli ettepanekute tegemine väljaspool Tallinna ja ...

Aasta 2018

2018. aasta Eesti mõjukate edetabelis oli maaelu mõjutajate seas neljandal kohal Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle tegevust seostati haldusreformi läbiviimisega. Tabeli panid kokku Eesti Päevalehe, LP, Delfi, Eesti Ekspressi ja Maalehe ajakirjanikud. Vt. http://epl.delfi.ee/mojukad2018/?group=5

Tööstusalade arendamine

OÜ Geomedia poolt valmis Rahandusministeeriumi tellimusel tööstusalasid käsitlev analüüs, mille läbiviimise eesmärgiks oli käsitleda Eesti maakondade (v.a Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad) arengueeldusi ning piiranguid tööstuse vaatenurgast lähtuvalt. Eesti on läbimas tööstuse osatähtsuse kahanemist majanduses. ...

Teenuste hindamise seire

Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel koostati uuring „Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine“. Töö teostasid Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia. Väljatöötatud metoodika (seiresüsteem) võimaldab mõõta ja hinnata kohalike ...

Poliitikafoorum

4. detsembril 2018 toimus Tallinna Ülikoolis foorum „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile. Kokku said riigi ja kohalike omavalitsuse poliitikud ning ...