Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

KOV juhtide koolitus

Geomedia töötajad osalevad Cumulus Consulting ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kohalike omavalitsuste sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna juhtide koolituse läbiviimises. Koolitus keskendub haldusreformi järgsetes omavalitsustes juhtimise kompetentside ja koostöövõrgustike arendamisele. Juhtidelt oodatakse uusi oskusi nii valdkonna arengute kui väljakutsete tundmisel. Elanikel on ootus, et kohaliku elu korraldus muutub kohtadel professionaalsemaks ja elanikukesksemaks....
Geomedia logo

Haldusreform Ukrainas

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 13. detsembril 2019 rahvusvahelisel konverentsil Kiievis, kus käsitleti haldusreformi seisu Ukrainas ja analüüsiti välisekspertide poolt võimalikke lahendusi selle edasise arengu tarvis. Eesti ettekanne keskendus reformi läbiviimise protsessile ja sellest saadud õppetundidele. Olgu siinkohal öeldud, et Ukrainas on vabatahtlikult ühinenud 1009 kohalikku omavalitsust ning tegevus jätkub.
Geomedia logo

Rail Baltic konverents

Pärnus toimus 29. novembril 2019 esinduslik konverents "Kas raudtee all või peal: Rail Baltic ja Pärnumaa tulevik", kus käsitleti kiire rongiühenduse rajamist ja selle toimimisega seotud mõjusid. Esitlused keskendusid laiale teemade ringile. Osalejad said uusi teadmisi ja võimaluse mõelda kaasa reisi- ja kaubaliiklusest saadavale sotsiaal-majanduslikule impulsile riigi arengus. Konverentsi käigus...
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitamine

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales lektorina Innove korraldatud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammis. Ettekandes käsitleti omavalitsuse hariduse arengukava koostamist, selle teadmistepõhisuse tagamist ja kasutamist juhtimisvahendina. Koos Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raavega tutvustati hariduse kavandamise praktikat ja saavutatut Tartus.
Geomedia logo

Lääne-Virumaa tööstuse analüüs

Geomedia viis Lääne-Viru Arenduskeskuse tellimusel läbi analüüsi "Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks". Töö koostamisel kasutati Statistikaameti, Äriregistri, Töötukassa ning Haridus- ja Teadusministeeriumi andmeid. Viidi läbi rida intervjuusid Lääne-Virumaa tööstusettevõtete tegevjuhtidega. Samuti toimusid intervjuud Rakvere Ametikooli, Kaubandus-Tööstuskoja ja üleriigiliste erialaliitude töötajatega. Töös tõdetakse tööstuse struktuurinihke vajadust. Igal ettevõttel...
Geomedia logo

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit uuendab strateegiat

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit algatas maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava 2019-2023 uuendamise. Selle töö raames telliti kirjalikud ekspertarvamused kolme võtmevaldkonna kohta: inimareng, majandus-ettevõtlus ja elukeskkond-taristu. Geomedia poolt koostati seirekomisjoni liikmetele sisendid otsustamiseks elukeskkonna ja taristu arengu tarvis.  Ekspertarvamuste arutelul tõdeti, et strateegias tuleb kajastada maakonnale tähtsaid tegevusi uue EL programmperioodi struktuurivahendite...
Geomedia logo

Rahvastikuprognoosidest

OÜ Geomedia on koostanud mitmete kohalike omavalitsuste rahvastikuprognoose. Nende suurema usaldusväärsuse tarvis on vaja prognoose regulaarselt uuendada, näiteks viie aastases tsüklis. Põhjuseks on asjaolu, et rahvastiku sisemise taastootmise konservatiivsuse kõrval on teatud territooriumil kujuneva elanike arvu prognoosimisel vaja võtta arvesse lisaks rahvastikutaaste sisemistele protsessidele paljusid asjaolusid, mis mõjutavad rännet: majandustsükleid, kinnisvaraturu arenguid, koha mainet, elanike väärtushinnanguid jms. Samuti...
Geomedia logo

Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia ajakohastamine

Geomedia konsulteerib TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia ajakohastamist. Selle käigus toimus seminar keskuse ja kolledži töötajate ning koostööpartneritega. Eestis ollakse kompetentsikeskuseks eelkõige põlevkivi tehnoloogiliste omaduste, termilise töötlemise ja põlevkiviõli alal, kuid lisaks ka kõigi nende materjalide alal, mis on sarnased põlevkivile termilisel töötlemisel või muude omaduste poolest. Kuna Eesti hakkab põlevkivielektri ajastust väljuma, siis on...
Geomedia logo

Kolm aastat haldusreformi seaduse vastuvõtmisest

Lõuna-Eesti Postimees avaldas Rivo Noorkõivu arvamusloo, mis tegi sissevaate kolme aasta möödumisest haldusreformi seaduse vastuvõtmisest Riigikogus. Nüüd, kui valdavalt reformi haldus-territoriaalne etapp on toimunud, on vaja muuta kohaliku valitsemise praktikat ja juhtimist. Oluline on murda rajasõltuvusi ja jätkata omavalitsuste võimekuste kasvatamist, anda neile suuremaid valikuvõimalusi kohaliku elu korraldamisel. Oluline on vähendada administratiivpiiride takistavat mõju, samas toetada kohalikku...
Geomedia logo

Eesti regionaaltasandi mudeli analüüs

Analüüsi tulemusena soovitakse leida parim maakondliku või regionaalse tasandi juhtimis- ja toimemudel, mis tugevdaks kohalikke omavalitsusi ja regioone, arvestaks piirkondlikke eripärasid ning muudaks regionaaltasandi lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Töö eesmärk on leida sobivad lahendused regionaaltasandi ülesannete täitmiseks. Analüüsi käigus: Kaardistatakse haldusreformijärgne maakondlike arendusorganisatsioonide hetkeolukord ja arenguplaanid, regionaalse tasandi arendustegevuste eest vastutavate...