Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Lääne-Virumaa tööstuse uuring

Lääne-Virumaa majandusarengu ettepanekute tegemiseks viib OÜ Geomedia läbi maakonnas uuringut "Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks". Töö käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Milline on Lääne-Virumaa arengupotentsiaal tööstuse arendamiseks ja eeldused selle kasutamiseks arvestades Eesti ja maailmamajanduse trende; Missuguste kitsaskohtade kõrvaldamine on maakonna arenguvaatest tööstuse arendamiseks kõige mõjusamad; Missugused...
Geomedia logo

Koostöö Läti Ülikooliga

Lätis Riia Ülikooli Geograafia kateedri eestvedamisel toimus kolme Balti riigi esindajate seminar, mis keskendus riikide ruumilisele sotsiaal-majanduslikule polariseerumisele ja ääremaastumisele, nende põhjustele ja sellest väljatulemise poliitikatele nendes riikides. Tõdeti, et alates taasiseseisvumisest on kõigi kolme riigi ruumimustris on toimunud olulised muutused tsentraliseerimise suunas, seda rahvastiku, majanduse ja institutsionaalse võimekuse valdkondades....
Geomedia logo

Regionaalpoliitika koolitus

Geomedia viis läbi regionaalpoliitika alase koolituse riigiametnikele, mille keskmes olid Euroopa riikide praktikad regionaalpoliitika käsitlustest ja meetmetest. Ühtlasi analüüsiti Eesti regionaalarengu tasakaalustamatust ja selle põhjusi ning võimalusi senistest rajasõltuvustest väljumiseks.
Geomedia logo

Projekt EPICAH

Projekti EPICAH raames toimus Valgas 6. juunil 2019 seminar, mis käsitles piiriülest koostööd. Eesmärgiks oli tutvustada Eesti-Läti programmi tulemusi, parimaid projektide praktikaid ning arutada valdkonda toetavate uute meetmete üle. EPICAH keskendub loodus- ja kultuuripärandi kaitsele Euroopa piirialadel. Seminaril esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes käsitles Eesti-Läti piiriala initsiatiive ja koostöö võimalikke tulevikke.
Geomedia logo

Esimene sammas on kindel, kuid väikesevõitu

Posimehes ilmus Rivo Noorkõivu artikkel, mis käsitleb vanaduspensioni saajate regionaalset mõõdet. Kahetsusväärselt on pensioni esimese sambaga seonduv jäänud tagaplaanile.Eestis on vanaduspensioni saajaid 293506 ja keskmine vanaduspension 490,16 eurot. Kohalike omavalitsuste lõikes on keskmine vanaduspension kõrgem „pealinna kuldse ringi“ valdades: Viimsis (536,06 eurot), Harkus (529,34), Sakus (520,44) ja Sauel (515,55). Madalamad on näitajad Setomaa (446,78), Mustvee (453,14) ja...
Geomedia logo

Ühe Päeva Ülikool

Ühe Päeva Ülikooli õppepäev toimus 24. aprillil 2019 Järvakandi Kultuurihallis. Teemaks „Eesti maaelu tõde ja õigus“. Ettekannetes keskenduti Eesti arengu erinevatele aspektidele, sh riigireformiga jätkamisele, majanduse, keskkonna ja kultuuri tähtsusele toimuvas. Ettekandjad Raivo Vare, Alar Karis, Jüri Raidla, Talis Bacmann, Kalle Hamburg. Geomedia konsultant Rivo Noorkõivu ettekanne "Taavetid ja koljatid regionaalarengus: kuhu liigub maaelu?" käsitles maaelu...
Geomedia logo

Kuusalu valla rahvastikuprognoos

OÜ Geomedia koostas Kuusalu Vallavalitsuse tellimusel rahvastikuprognoosi aastani 2040. Selle käigus analüüsiti viimase 10 aasta rahvastikuarenguid vallas ja koostati neli tulevikustsenaariumi: baasstsenaarium, stabiilne stsenaarium, optimistlik stsenaarium ja tõenäoline stsenaarium. Noorte arv vanuses 0-14 jääb kuni aastani 2040 püsima 2019. aasta tasemel optimistliku stsenaariumi korral. Kõigis rahvastikuprognoosi stsenaariumites tööealiste elanike arv vallas väheneb ja pensioniealiste elanike osakaal elanikkonnastkasvab. Rahvastiku...
Geomedia logo

Artikkel haldusreformi protsessist

Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatu 44. köites ilmus Rivo Noorkõivu artikkel "Eesti halduskorralduse muutus: haldusreform 2017". Lugeja saab lühiülevaate artiklite kogumikust "Haldusreform 2017", mis ilmus Rahandusministeeriumi eestvedamisel. Ühtlasi annab autor ülevaate haldusreformi läbiviimise olulisematest etappidest ja selle mõjust riigi ruumimustrile. Jääb üle oodata, et aastate möödudes ilmub uus kogumik, mis analüüsib haldusreformi mõjusid ühiskonna arengule ja vastaks retoorilisele...
Geomedia logo

Teenuse osutamise mõõtmine kohalikus omavalitsuses

Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi poolt väljaantavas ajakirjas Sotsiaaltöö nr 1/2019 ilmus Veiko Sepa ja Rivo Noorkõivu artikkel “Kuidas mõõta teenuste osutamise taset kohalikus omavalitsuses?” Autorid tutvustavad metoodikat kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme ja selle muutumise hindamiseks. Metoodikale toetuvate analüüside abil on riigil võimalik sihistada paremini valdkonnapoliitikaid ja kohalikud omavalitsused saavad võrrelda avalike teenuste sooritusinformatsiooni teistega...
Geomedia logo

Elanike hoiakud Eesti-Läti piiriülese koostöö arengust

26. veebruaril 2019 tutvustati Valgas Europarlamendi saadiku Igor Gräzini tellimusel läbi viidud firma Saar Poll uuringut, millega selgitati Eesti-Läti riigipiiriga seotud alade elanikkonna hoiakud riikide koostööle. Ennekõike keskenduti küsitluses hoiakute selgitamisele, et mida arvatakse mõttest moodustada Eesti Valga ja Läti Valka linnadest üks ühiselt hallatav linn. Selgus, et Läti elanikud pooldasid ideed rohkem kui Eesti elanikud....