Keila linna üldplaneering

Keila linnavalitsus koostab uut linna üldplaneeringut. Selle läbiviimiseks on moodustatud kolm töögruppi: miljööalade, avalike alade võrgustiku ja rohevõrgustiku teemadega tegelev ja maakasutus- ja ehitustingimuste määramisega tegelev töörühm, transpordivõrgustiku ja infrastruktuuri planeerimisega tegelev töörühm ja ...

Tööstusalade arendamine on oluline osa regionaalpoliitikast

Postimehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel ”Tööstusalad väärivad hoolt”. Tegemist on OÜ Geomedia poolt 2018. aasta lõpus Rahandusministeeriumi tellimusel valminud uuringu „Tööstusalade analüüs“ tutvustusega. Uuringu üheks peaülesandeks oli ettepanekute tegemine väljaspool Tallinna ja ...

Aasta 2018

2018. aasta Eesti mõjukate edetabelis oli maaelu mõjutajate seas neljandal kohal Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle tegevust seostati haldusreformi läbiviimisega. Tabeli panid kokku Eesti Päevalehe, LP, Delfi, Eesti Ekspressi ja Maalehe ajakirjanikud. Vt. http://epl.delfi.ee/mojukad2018/?group=5

Tööstusalade arendamine

OÜ Geomedia poolt valmis Rahandusministeeriumi tellimusel tööstusalasid käsitlev analüüs, mille läbiviimise eesmärgiks oli käsitleda Eesti maakondade (v.a Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad) arengueeldusi ning piiranguid tööstuse vaatenurgast lähtuvalt. Eesti on läbimas tööstuse osatähtsuse kahanemist majanduses. ...

Teenuste hindamise seire

Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel koostati uuring „Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine“. Töö teostasid Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia. Väljatöötatud metoodika (seiresüsteem) võimaldab mõõta ja hinnata kohalike ...

Poliitikafoorum

4. detsembril 2018 toimus Tallinna Ülikoolis foorum „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile. Kokku said riigi ja kohalike omavalitsuse poliitikud ning ...

ETV saade „Suud puhtaks“: Elu pärast haldusreformi

Haldusreformi järgse Eesti uued linna- ja vallavolikogud ning -valitsused on teinud aastajagu tööd. Mis seisus on elu Eesti maakohtades? Kuidas on muutunud kohalike võimalused oma elu kujundamisel kaasa rääkida? Vt. https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/suud_puhtaks/saated/f65ed3d2-25a2-4a70-af9f-7bdfd4085468/suud-puhtaks-elu-parast-haldusreformi

Tasakaalustatud regionaalareng ja tugevad kohalikud omavalitsused

Ajalehes Postimees ilmus intervjuu Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivuga, kus arutletakse Eesti arengu teemadel ja kuidas haldusreformiga edasi liikuda. Vt. https://meieeesti.postimees.ee/6452976/rivo-noorkoiv-meie-regionaalne-juhtimistasand-on-peaaegu-olematu

Kogukonnad kohalikes omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni koosolekul, mis keskendus haldusreformi järgsele olukorrale ühinenud, sundliidetud ja/või lahutatud omavalitsusüksustes külade arengule. Arutati külade enesekorraldust ja selle õiguslikku raamistikku, samuti kohalikust haldus- ja poliitkultuurist ...

Murda Valgamaa ääremaastumine

Eesti-Läti koostööseminaril oli arutluse all Valgamaa võimalikud arengud Euroopa Liidu piiriülese koostöö raames. Konverentsil esines Igor Gräzin, kes esitas ideed, et Valga-Valka võiksid olla Euroopa Liidu piiriülene kohalik omavalitsus – Walk (E/uropean trans-border ...