Arengutest riigis ja partnerlusest omavalitsustega

20. veebruaril 2017 toimus Riigikogus MTÜ Polis ja partnerite kohtumine. Ettekande pidasid Riigikogu esimees Eiki Nestor, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk, Riigikogu liige Ivari Padar, riigihalduse minister Mihhail Korb, ...

Koolitus uue omavalitsusüksuse moodustamiseks

Haldusreformi I etapi käigus ühines 160 kohalikku omavalitsust (47 ühinemispiirkonda). 23 omavalitsust täidavad Haldusreformi seaduses kehtestatud miinimumkriteeriumi 5000 elanikku ja 26 omavalitsust ei täida elanike arvu miinimumkriteeriumi ning ei taotle ...

RegPol2 Töötuba Cluj-Napocas, Rumeenias

24.-26.jaanuaril 2017 toimus Rumeenias Cluj-Napocas RegPol2 töötuba, mis oli korraldatud RegPol2 konsortsiumi ning Babeș-Bolyai Ülikooli (UBB) poolt. Töötuba keskendus ääremaastumise uurimistööde tulemustele, mille läbiviimine toimus RegPol2 projekti raames. Töötuba pakkus ...

Uue valitsemise mudeli koostamine Pärnumaal

Geomedia võitis riigihanke „Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostööorganisatsioonide haldusreformi järgse reorganiseerimise vajaduse analüüs ja tegevuskava koostamine“. Töö keskmes on maakondlik koostööorganisatsioonide töö ümberkorraldamine selliselt, et tagada Pärnumaa terviklik, tasakaalustatud ja jätkusuutlik ...

Külavanemate Foorum

21. jaanuaril 2017 toimus Tallinnas külavanemate Foorum „Milline saab olema kogukonna hääl uues halduskorralduses?“, mille korraldajaks oli Eesti Külaliikumine Kodukant. Kokkusaamisel arutleti külavanemate toimimist ajas, nende rolli üle kogukondade arengus ja haldusreformi muutustes. ...

Töökohad peaks nutikalt regionaalarengut toetama

Maalehes (12.01.2017) ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Töökohad peaks nutikalt regionaalarengut toetama“. Eestis on hõivatuid ligikaudu 657 000, kellest ca 591 000 on palgatöötajad. Avalikus sektoris tervikuna on täistööaja arvestuse järgi hõivatud ca 135 ...

Uurimistöö esitlus Berliini teaduskollokviumil

16. detsembril 2016 osales Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof sotsiaalteaduse kollokviumil Humboldti Ülikoolis Berliinis. Pealkirja all „Re-inventing Setomaa. The Challenges of Fighting Rural Stigmatization“ kuulati ettekannet tema uurimustöö tulemustest. Setomaa näitel arutas ettekandja ruumilise kuvandi ...

Ärme tee Mulgimaad väiksemaks

Ajalehes „Üitsainus Mulgimaa“, ilmus Rivo Noorkõiv’u artikkel, milles ta arutleb Mulgi valla nime üle, mida taotlevad ühinemisel Abja vald, Halliste vald, Karksi vald ja Mõisaküla linn. Autori arvates, ei ole kohane panna kultuuriloolist ...

Omavalitsusjuhtide arenguprogramm

Konsortsium koosseisus OÜ Geomedia, OÜ Cumulus Consulting ja OÜ Change Partners viivad läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt tellitud kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammi, mille eesmärgiks on haldusreformi käigus suurendada omavalitsusjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekust ning toetada ...

Artikkel ääremaastumise diskursusest Eesti ajakirjanduses

Ilmus „Maa Sotsioloogia“ erinumber akadeemilises ajakirjas Sociální studia/Social Studies. Kogumik annab ülevaate värsketest uuringutest maaelu sotsioologia valdkonnas ning katab erinevaid aspekte nii maaelust kui ka hiljutistest muutustest maakohtades. Välitöö uurimuste ...