Uurimistöö esitlus Mulgimaa Arenduskojas

30. novembril 2016 toimus Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolek Valma külas Viljandi vallas. Üldkoosolekul arutati jooksvaid projekte kui ka tulevikku suunatud arengustrateegiaid ajaloolise Mulgimaa piirkonnas. Lisaks kuulati üldkoosolekul Geomedia doktorandi Bianka Plüschke-Altofi ...

Kompetentsipõhine juhtimine

Statistikaametil ilmus trükis „Eesti piirkondlik areng 2016“. Selles on avaldatud artikkel „Kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsipõhine koolitusvajaduse hindamine“, mille autoriteks on Rivo Noorkõiv ja Mari Nõmm. Töö sisaldab ulatuslikku teoreetilist käsitlust kompetentsipõhise juhtimise kasutamisest seoses ...

Tartlased arutavad Tartu tulevikku

Tartu Linnavalitsus koostab Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025. Selle aluseks on <http://www.tartu.ee/data/TARTU%202030_16.04.2015.pdf> arengustrateegia Tartu 2030 ja kehtiv linna arengukava aastani 2020. Eesmärk on täpsustada linna tuleviku seisukohalt keskseid teemasid ja ajakohastada tegevuskava. Lähtutakse kahest ...

Haldusreform ja iseotsustamine külades

Sotsioloog Ivi Proos ja inimgeograaf Rivo Noorkõiv arutlevad haldusreformi blogis, kuidas haldusreform ja kohalike omavalitsuste ühinemine mõjutab (küla)kogukondi ning millised võimalused on kogukondadel ühinemistel kaasa rääkida. Mis mõjutavad inimeste suhtumist valdade ja linnade ...

Konverents „Ettenägelik riik“

Rahandusministeeriumi ja Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi koostöös toimus 9.–10. novembril 2016 Eesti Rahva Muuseumis Eesti riigi ametiasutuste keskastmejuhtidele suunatud riigivalitsemise teemaline konverents “Ettenägelik riik”. Kokkusaamise keskne teema oli muudatuste juhtimine seda riigi, ...

RegPol2 töötuba Tartu planeerimiskonverentsil

3. novembril 2016 RegPol2 projekti meeskond Eestis korraldas töötoa teemal „Keskuse-perifeeria diskursused ning praktikad Eestis ja mujal”, kus kuus teadlast Eestist, Saksamaalt, Hollandist ja Kanadast tutvustasid akadeemilisele kogukonnale ning praktikutele oma esialgseid uuringute tulemusi ...

Harjumaa külaliikujate haldusreformi foorum

Eesti Külaliikumine Kodukant viib maakondades läbi haldusreformi teemalisi seminare. On oluline, et kohalike omavalitsuste tuleviku arutelud ei jääks vaid vallavalitsuste ja volikogude tasemele, vaid nendes osaleksid külade ja kogukondade esindajad. Kodukant Harjumaa eestvedamisel ...

Visioon uuest omavalitsusüksusest Valgamaal

21. oktoobril 2016 toimus visioonikonverents Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse teatrisaalis. Korraldajad seadsid eesmärgiks omavalitsuste ühinemise ühtsustunde väljanäitamise, reformiga seotud hirmude mahavõtmise ning tulevikuvaate üle arutlemise Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ja ...

Kodanikuühiskonnale suurem osakaal haldusreformis

Tänane Eesti kohaliku omavalitsuse korralduse mudel põhineb ühetasandilisel omavalitsusüksusel. Selle keskmes on kohaliku omavalitsuse üksuse autonoomia ja riigist eristumine. Niisugune mudel on tänaseks oma võimalused ammendanud. Praktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamisele ...

RegPol2 doktorantide töötuba Tartu Planeerimiskonverentsil

3.-4. novembril 2016 toimub traditsiooniks saanud Tartu Planeerimiskonverents. Sel aastal on konverentsi teemaks „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“ ja esitletakse enam kui 60 ettekannet. Peaettekannetega esinevad Prof. Marju Lauristin ja riigihalduse minister Arto Aas. ...