Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Juhtimise detsentraliseerimine kohalikes omavalitsustes

Haldusreformi piirimuutuste järgselt on üheks oluliseks teemaks sobiva piirkondliku juhtimiskorralduse rakendamine. Kohalike omavalitsuste ühinemisnõustajad Mikk Lõhmus, Georg Sootla, Rivo Noorkõiv ja Kersten Kattai viisid läbi analüüsi „Detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse mudelid kohaliku omavalitsuse üksustes- aasta pärast haldusreformi“. Analüüs keskendub omavalitsustes tegutsevate osavaldade, kogukonnakogude ja piirkondlike teenuskeskuste mudelite korraldusele. Analüüsi eesmärk oli hinnata, millised võimalikud mudelid on...
Geomedia logo

Avame piiriülese katseprojekti: Valga Valka erimehhanismi

Postimees avaldas lood, mis kajastavad Valga-Valka arenguid ja koostööd erinevates valdkondades. Nende hulgas ka Geomedia konsultandi artikli „Valga + Valka= Walk“, kus tehakse ettepanek piiriülese katseprojekti läbiviimiseks, mis lähtuks Euroopa Liidus käivitatud algatusest „Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine EL-i piirialadel“, mille sisuks on muuta piiriülene suhtlemine lihtsamaks, kiiremaks, taskukohasemaks ja koondada sisepiiridel osutatavad teenused. Teeme ometi midagi tõhusat...
Geomedia logo

Regionaalareng poliitika keskmesse

Ajalehes Postimees ilmus Rivo Noorkõivu ja Garri Raagmaa intervjuu, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika ja -arengu teemat. Oluline on mõtestada hoovad ettevõtluse arendamiseks ning kujundada regionaalpoliitika aluspõhimõtted ja toimiv mehhanism nende elluviimiseks. Vaja on teadmistepõhist lähenemist ja rakendada töötavad meetmed, et tasakaalustada regionaalseid arenguerinevusi.Euroopa Liidu struktuurfondidest ja riigieelarvest rahastatavate regionaalarengu toetusmeetmed peavad tõhususe tarvis olema koosmõjus. Vt Postimees:...
Geomedia logo

Korteritehingute hind regionaalarengu mõõdikuna

Postimehes ilmus Rivo Noorkõivu artikkel "Korterite hinnad peegeldavad regionaalset tasakaalustamatust", mis analüüsis korterituru regionaalseid erinevusi. Maa-ameti 2018. aasta andmetel oli maakondade lõikeskorteritehingute m² keskmine hind kõrgeim Harjumaal - 1 720,1 eurot - ja Tartumaal - 1 279,8 eurot, seejuures hinnatase Tartumaal oli ligi neljandiku võrra madalam. Järgnevad Pärnu maakond (54% Harjumaa tasemest) ning Saare ja Lääne...
Geomedia logo

Tapa valla haridusvaldkonna arengukava

OÜ Geomedia koostab Tapa valla hariduse valdkonna arengukava, mille käigus viiakse läbi valla haridusasutuste analüüs, püstitatakse haridusvaldkonna arendamiseks eesmärgid ja koostatakse tegevuskava nende realiseerimiseks. Töö käigus viiakse läbi seminare ja kohtumisi. Töö tarvis on moodustatud töörühmad ning kavandatud on avalikkuse kaasamine.
Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse areng

28. jaanuaril 2019 toimus Riigikogu konverentsisaalis Riigikogu maaelukomisjoni avalik istung „Mida teha Eesti kohaliku omavalitsuse arendamiseks?“ Istungi avaettekande "Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus" tegid töörühma liikmed, kuhu kuulusid Sulev Lääne, Rivo Noorkõiv, Kersten Kattai, Georg Sootla, Veiko Sepp ja Mikk Lõhmus. Kohalike omavalitsuste tulevikust esinesid ettekannetega poliitikud ja praktikud. Vt täpsemalt:https://www.riigikogu.ee/registreerumine-maaelukomisjoni-avalikule-istungile-mida-teha-eesti-kohaliku-omavalitsuse-arendamiseks/# <https://www.riigikogu.ee/registreerumine-maaelukomisjoni-avalikule-istungile-mida-teha-eesti-kohaliku-omavalitsuse-arendamiseks/>
Geomedia logo

Keila linna üldplaneering

Keila linnavalitsus koostab uut linna üldplaneeringut. Selle läbiviimiseks on moodustatud kolm töögruppi: miljööalade, avalike alade võrgustiku ja rohevõrgustiku teemadega tegelev ja maakasutus- ja ehitustingimuste määramisega tegelev töörühm, transpordivõrgustiku ja infrastruktuuri planeerimisega tegelev töörühm ja ettevõtluse arengu töörühm. Viimase töörühma materjalide kogumises osaleb Entec Eesti OÜ koostööpartnerina OÜ Geomedia, kelle ülesandeks on Keila linna ettevõtlusprofiili koostamine ja ettevõtjate...
Geomedia logo

Tööstusalade arendamine on oluline osa regionaalpoliitikast

Postimehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel "Tööstusalad väärivad hoolt”. Tegemist on OÜ Geomedia poolt 2018. aasta lõpus Rahandusministeeriumi tellimusel valminud uuringu „Tööstusalade analüüs“ tutvustusega. Uuringu üheks peaülesandeks oli ettepanekute tegemine väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkonda tööstusalade laiendamise ning uute tööstus- ja ettevõtlusalade loomise vajaduse ja võimaluste kohta. Uuriti 79 tööstusala. Alates 2007. aastast on tööstusalade tarvis...
Geomedia logo

Aasta 2018

2018. aasta Eesti mõjukate edetabelis oli maaelu mõjutajate seas neljandal kohal Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle tegevust seostati haldusreformi läbiviimisega. Tabeli panid kokku Eesti Päevalehe, LP, Delfi, Eesti Ekspressi ja Maalehe ajakirjanikud. Vt. http://epl.delfi.ee/mojukad2018/?group=5
Geomedia logo

Tööstusalade arendamine

OÜ Geomedia poolt valmis Rahandusministeeriumi tellimusel tööstusalasid käsitlev analüüs, mille läbiviimise eesmärgiks oli käsitleda Eesti maakondade (v.a Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad) arengueeldusi ning piiranguid tööstuse vaatenurgast lähtuvalt. Eesti on läbimas tööstuse osatähtsuse kahanemist majanduses. Võrreldes teiste EL riikidega on Eesti tööstustööhõive veel suhteliselt kõrge (töötlevas tööstuses 19%, EL keskmine 14% aastal 2017). Tööstusalad jagati järgmiselt: väljakujunenud toimivad...