Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Juhtimissüsteemi ja töökorralduse analüüs

Geomedia viib läbi Viimsi valla ametnike töökorralduse diagnostikat, mille eesmärgiks on selgitada võimalusi ametnike töö tõhusamaks muutmiseks. Analüüsitakse, et mil määral tänane vallavalitsuse struktuur vastab organisatsiooni ees seisvate eesmärkide saavutamisele, milline on teenistujate kompetents ja kas see toetab kavandatu täitmist. Töös lähtutakse kvaliteedi juhtimise ideoloogiast, mille tarvis kasutatakse avaliku sektori eripärasid arvestavaid hindamismudeleid (CAF) ja Euroopa täiuslikkusmudelil...
Geomedia logo

Cyril Blondel Prantsusmaalt Geomedias

RegPol² projekti raames oli aprillis 2015 Geomedias praktikal vanemteadur Cyril Blondel Prantsusmaalt. Cyril võttis osa ettevõtte töödest ja tegemistest ning Geomedia juhataja Rivo Noorkõiv tutvustas nii talle kui Geomedias töötavale teiselegi RegPol² osalejale Bianka Plüschkele konsultatsioonitööd Eestis. Cyrili sõnutsi andis visiit talle hea võimaluse arutleda Geomedia töötajatega ka empiirilisi uuringuid,...
Geomedia logo

Haldusreform – vabatahtlikkusest jääb väheks

Ajalehes Postimees (20.04.2015) ilmus Rivo Noorkõivu ja Mikk Lõhmuse artikkel „Haldusreform - vabatahtlikkusest jääb väheks“. Autorid, väidavad, et entusiastidest omavalitsusjuhtidel põhineva vabatahtliku ühinemisega ei sünni süsteemseid ümberkorraldusi halduskorralduses ega sisulisi lahendusi omavalitsuste tänaste olemuslike probleemide lahendamiseks. Uue halduskorralduse sisuks peab olema kodaniku parem teenimine – elanikele paremate ja kättesaadavamate avalike teenuste osutamine mõistliku ressursikuluga. Vaja on leppida...
Geomedia logo

Haapsalu positsioneerimisest ja arengutest

10. aprillil 2015 toimus Geomedia ja Haapsalu linnavolikogu ja -valitsuse esindajate seminar. Sellel käsitleti Haapsalu positsiooni Eesti regionaalarengu taustal ja linna võimalikke arengupoliitikaid. Haapsalu arengupotentsiaali iseloomustati ka kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi tulemuste vaatenurgast ning arutleti metoodika võimalike edasiarengute üle. Üks hindamise olulisi aspekte seondub kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuste mõõtmisega, mille tarvis on vaja teha mitmeid muudatusi,...
Geomedia logo

Tallinn ajakohastab arengukava

Geomedia konsulteerib Tallinna linna arengukava 2016-2021 ajakohastamist. Töö käigus viiakse läbi olukorra analüüs ning ajakohastatakse pealinna strateegilised eesmärgid ja tegevusprioriteedid neljaks eelseisvaks aastaks. Soov on suurendada arengukava strateegilist tähtsust linnajuhtimises, mille üheks osaks on arengukava suurem sidusus Tallinna eelarvestrateegiaga. Üheks sihiks on arengukava uuendamise käigus luua paremad eeldused linnaelu eri valdkondi integreeriva lähenemise elluviimiseks. Töö käigus...
Geomedia logo

Tartu eeslinnastumine

Eesti Statistika kvartalikirjas 1/15 ilmus Antti Roose, Rivo Noorkõivu, Martin Gauki artikkel „Tartu eeslinnastumine“. Publikatsioonis käsitletakse eeslinnastumist kui linnapiirkonna geograafilist ja funktsionaalset laienemist, mida tuleb pidada loomulikuks protsessiks. Artiklis lahatakse Tartu linnapiirkonna arengut ja Tartu kui selle tuuma mitmetähenduslikku muutumist viimastel kümnenditel. Tõdetakse, et Tartu linnapiirkonna positsioon Eesti teise keskusena...
Geomedia logo

Jõgeva valla arengukava

Geomedia aitab koostatakse Jõgeva valla arengukava 2015-2019.  Arengukava tööd viiakse läbi Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia metoodikal. Dokumendi koostamise käigus toimuvad arutelud huvitatud osapooltega ja otsitakse parimaid lahendusi Jõgeva valla elanikele avalike teenuste osutamiseks ja valla konkurentsivõime suurendamiseks, et seista hea vallaelanike õigustatud  ootuste täitmisel. Arengukava uuendamisega jätkatakse valla valdkondlike ja hallatavate...
Geomedia logo

Lääne-Nigula valla koolivõrk

Lääne-Nigula vallavalitsusega koostöös koostati Lääne-Nigula valla õpilaste arvu prognoos põhikooliastmes aastani 2030. Valla kvaliteetse hariduselu tarvis on oluline kujundada pikaajaline hariduselu korralduse kava. Keskset kohta etendab selles koolide tulevik. 19. veebruaril 2015 võttis Lääne-Nigula Vallavolikogu vastu otsuse Taebla Gümnaasiumi gümnaasiumiastme järk-järguliseks sulgemiseks. Lääne-Nigula vald soovib uue õpilaste arvule kohandatud Taebla...
Geomedia logo

RegPol² Marie Curie ITN

ITN RegPol² on rahastatud Euroopa Liidu 7. raamprogrammist eesmärgiga aidata kaasa 16 noordteadlase karjäärile. Projekti uurimisteemad keskenduvad metropolide ja ülejäänude regioonide arengutasemete erinevuste kujunemise paremale mõistmisele, sh Kesk- ja Ida-Euroopas toimuvale. Võrgustikku kuuluvad partnerid avalikust sektorist ja erasektorist Eestist, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Soomest, Tšehhist ja Ungarist. Rohkem informatsiooni leiate projekti...
Geomedia logo

ECPR Meetodi talvekool Bambergis

RegPol² projekti raames võttis Geomedia doktorant ja töötaja Bianka Plüschke osa 4st Talvekoolist, mis keskendus statistilistele meetoditele ja tehnikatele. Kursused toimusid 13.-20. veebruar 2015 ülikoolilinnas Bambergis Saksamaal. Talvekooli organiseeris Euroopa Poliitilise Uuringu Konsortsium (ECPR) ja osalejatele pakuti kursusel laia valikut kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest meetoditest statistikas. Loengud hõlmasid ettevalmistavaid ja peakursusi, brown bag...