Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Haldusreformi ettevalmistamise ekspertkomisjon

Riigihalduse minister Arto Aas moodustas ekspertkomisjoni, kes hakkab nõustama kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamist. Komisjoni ülesandeks on esitada valitsuskomisjonile ettepanekuid, soovitusi ja hinnanguid kohaliku omavalitsuse reformi ettevalmistamiseks ning reformi seaduse eelnõu ja teiste vajalike seadusemuudatuste koostamiseks. Komisjoni liikmeteks on pikaaegselt kohaliku omavalitsuse juhtimise teemades tegutsenud ning valdkonda analüüsinud eksperdid ja omavalitsusliitude esindajad. Ekspertkomisjoni juhib riigihalduse minister. Komisjoni kuuluvad Jüri...
Geomedia logo

Omavalitsuste konverents

26. mail 2015 toimus Tallinna Ülikoolis konverents teemal „Riik ja kohalik omavalitsus – ajaloost ning tänapäevast - ikka suunaks parem tulevik“, mis pühendati Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu taasloomise 25. aastapäevale. Sellel vaadati tagasi Eesti omavalitsussüsteemi kujunemise ja arengute lähiajaloole. Riikluse ja kohaliku omavalitsuse arengu ajalooliste aspektide kõrval arutleti...
Geomedia logo

RegPol² koolitus Saksamaal

18.-21. mail 2015 toimus Saksamaal Leiptzigis RegPol² projekti raames koolitus, mille programm keskendus teadustöö meetodika ja metodoloogia küsimuste arutelule. Kokkusaamisel kuulati teadlaste ettekandeid regionaalarengust Ida-Euroopas. Arutati ruumilise arengu alaste teadusuuringute metodoloogia ja meetodikate üle. Osalejatel oli võimalus lahendada ülesandeid rühmatöödes ja teha iseseisvaid harjutusi, mille käigus omandati nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi kogemusi teadustöö läbiviimiseks regionaalarengu alal....
Geomedia logo

Haridusvõrgustiku arengukava

Geomedia koostab Keila linna ja Keila valla haridusasutuste võrgustiku kava. Töö käigus viiakse läbi õpikeskkonna analüüs (õpilaste arv, õpiränne, õpetajaskond, hariduslikud tugistruktuurid, õpilastransport, hariduskulud, investeeringute vajadused jne) ja koos huvigruppidega seatakse haridusvõrgu visioon ning töötatakse välja soovitud tulevikustsenaarium koos rakenduskavaga. Viiakse läbi mitmeid seminare ja töökoosolekuid, millest võtavad osa eri huvipooled.
Geomedia logo

Juhtimissüsteemi ja töökorralduse analüüs

Geomedia viib läbi Viimsi valla ametnike töökorralduse diagnostikat, mille eesmärgiks on selgitada võimalusi ametnike töö tõhusamaks muutmiseks. Analüüsitakse, et mil määral tänane vallavalitsuse struktuur vastab organisatsiooni ees seisvate eesmärkide saavutamisele, milline on teenistujate kompetents ja kas see toetab kavandatu täitmist. Töös lähtutakse kvaliteedi juhtimise ideoloogiast, mille tarvis kasutatakse avaliku sektori eripärasid arvestavaid hindamismudeleid (CAF) ja Euroopa täiuslikkusmudelil...
Geomedia logo

Cyril Blondel Prantsusmaalt Geomedias

RegPol² projekti raames oli aprillis 2015 Geomedias praktikal vanemteadur Cyril Blondel Prantsusmaalt. Cyril võttis osa ettevõtte töödest ja tegemistest ning Geomedia juhataja Rivo Noorkõiv tutvustas nii talle kui Geomedias töötavale teiselegi RegPol² osalejale Bianka Plüschkele konsultatsioonitööd Eestis. Cyrili sõnutsi andis visiit talle hea võimaluse arutleda Geomedia töötajatega ka empiirilisi uuringuid,...
Geomedia logo

Haldusreform – vabatahtlikkusest jääb väheks

Ajalehes Postimees (20.04.2015) ilmus Rivo Noorkõivu ja Mikk Lõhmuse artikkel „Haldusreform - vabatahtlikkusest jääb väheks“. Autorid, väidavad, et entusiastidest omavalitsusjuhtidel põhineva vabatahtliku ühinemisega ei sünni süsteemseid ümberkorraldusi halduskorralduses ega sisulisi lahendusi omavalitsuste tänaste olemuslike probleemide lahendamiseks. Uue halduskorralduse sisuks peab olema kodaniku parem teenimine – elanikele paremate ja kättesaadavamate avalike teenuste osutamine mõistliku ressursikuluga. Vaja on leppida...
Geomedia logo

Haapsalu positsioneerimisest ja arengutest

10. aprillil 2015 toimus Geomedia ja Haapsalu linnavolikogu ja -valitsuse esindajate seminar. Sellel käsitleti Haapsalu positsiooni Eesti regionaalarengu taustal ja linna võimalikke arengupoliitikaid. Haapsalu arengupotentsiaali iseloomustati ka kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi tulemuste vaatenurgast ning arutleti metoodika võimalike edasiarengute üle. Üks hindamise olulisi aspekte seondub kohaliku omavalitsuse poolt osutatavate teenuste mõõtmisega, mille tarvis on vaja teha mitmeid muudatusi,...
Geomedia logo

Tallinn ajakohastab arengukava

Geomedia konsulteerib Tallinna linna arengukava 2016-2021 ajakohastamist. Töö käigus viiakse läbi olukorra analüüs ning ajakohastatakse pealinna strateegilised eesmärgid ja tegevusprioriteedid neljaks eelseisvaks aastaks. Soov on suurendada arengukava strateegilist tähtsust linnajuhtimises, mille üheks osaks on arengukava suurem sidusus Tallinna eelarvestrateegiaga. Üheks sihiks on arengukava uuendamise käigus luua paremad eeldused linnaelu eri valdkondi integreeriva lähenemise elluviimiseks. Töö käigus...
Geomedia logo

Tartu eeslinnastumine

Eesti Statistika kvartalikirjas 1/15 ilmus Antti Roose, Rivo Noorkõivu, Martin Gauki artikkel „Tartu eeslinnastumine“. Publikatsioonis käsitletakse eeslinnastumist kui linnapiirkonna geograafilist ja funktsionaalset laienemist, mida tuleb pidada loomulikuks protsessiks. Artiklis lahatakse Tartu linnapiirkonna arengut ja Tartu kui selle tuuma mitmetähenduslikku muutumist viimastel kümnenditel. Tõdetakse, et Tartu linnapiirkonna positsioon Eesti teise keskusena...