Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Trendide ruumilise mõju analüüs. Üleriigilise planeeringu alusuuring.

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Tartu Ülikooli RAKE uuringumeeskonnas, kelle ülesandeks oli analüüsida rahvusvaheliste ja riigisiseste trendide mõjusid Eesti ruumiarengule ja ruumikasutusele, tuvastada olulisemad riigisisesed ruumimuutusi, sh maakasutuse arenguga seotud otsustuskohad ning pakkuda välja lähtekohti ja suuniseid uuele üleriigilisele planeeringule. Vaata: https://www.fin.ee/riik-ja-omavalitsused-planeeringud/ruumiline-planeerimine/uleriigiline-planeering
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste iseolemine – kuidas edasi?

Portaal err.ee arvamusküljel ilmus Rivo Noorkõivu ja Mikk Lõhmuse ühisartikkel, mis käsitleb kohalike omavalitsuse finantsautonoomiat ja selle kasvatamise võimalusi. Haldusreformiga astuti suur samm tänapäevase kohaliku omavalitsuse poole, nüüd peame tegema muutuse mõtteviisis ning andma linnadele ja valdadele kohaliku elu lahendamiseks ka sisulise vastutuse. Vaata: https://www.err.ee/1608925774/rivo-noorkoiv-ja-mikk-lohmus-kuidas-omavalitsuste-iseolemisega-edasi-minna
Geomedia logo

Mikrokraad kohalike omavalitsuse töötajatele

Tallinna Ülikooli ja Rae valla koostöös valmis mikrokraad, mis keskendub kohalikule valitsemisele ja kohalike omavalitsuste töötajate arendamisele. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osaleb programmis koolitajana, viies läbi koolituse teemal "Organisatsioon ja juhtimine". Eesmärk on laiendada strateegilise mõtlemise raame omavalitsusüksuse juhtimisest, selleks vajalikest töövahenditest ja nende kasutamise oskustest, et tulla toime muutuvas...
Geomedia logo

Omavalitsuste teenuste mõõtmine

Minuomavalitsus seminar “Muutus algab teadmisest, teadmine algab mõõtmisest”, toimus Rahandusministeeriumis 30. novembril 2022. Arutati portaali poolt pakutavat ja teenuste mõõtmise tulemusi. Vastuseid otsiti küsimusele, et kas omavalitsuste juhtimine on muutunud rohkem andmepõhiseks. Koos kuulati kasutajate kogemuslugusid ja põrgatati mõtteid selle üle, et milliseid täiendavaid väljundeid kasutajad vajaksid. Paneelarutelu üks osalejaid oli...
Geomedia logo

Haridustöötajate õppepäev

8.-9.novembril toimusid Viimsis Artiumis kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad. Kokkusaamise korraldajaks oli Eesti Linnade ja Valdade Liit. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines ettekandega, milles keskenduti kohalike omavalitsuste inimvara arengu planeerimisele sh haridusjuhtide kompetentside arendamisele.
Geomedia logo

Eesti ruumilise arengu trendid

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osaleb Tartu Ülikooli RAKE uurimismeeskonna töös, mille ülesandeks on üleriigilise planeeringu ruumilise arengu põhimõtteid ja suundumusi kujundavate trendide koostamine lähima 25 aasta perspektiivis. Trendide mõjusid kirjeldatakse ja analüüsitakse seoses ruumiliste arengutega, mida nad põhjustavad. Trendide toimumise tõenäosuslikkuse välja selgitamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, et luua terviklik arusaamine...
Geomedia logo

Pöörame regionaalpoliitika kohapõhiseks

Postimehes ilmus artikkel, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika sihiseadeid ja rahastamist. Kui tahame ühiskonna Tallinna-suunalisest arengukreenist välja tuua, siis peaks riigi juhtimisel olema selge asukohapõhise lähenemise kontseptsioon, alternatiiviks tänasele suuresti „ülalt alla“ juhitud asukohaneutraalsele regionaalpoliitikale. Harjumaale on koondunud 45,8% riigi elanikest, 53,9% töökohtadest ja 65% sisemajanduse kogutoodangust ning siin sünnib ligi...
Geomedia logo

Portaali minuomavalitsus arendus

Portaali minuomavalitsus uue rakendusena algas kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonna hindamiskriteeriumite koostamine. Selle töörühma kuulub ka OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Esimeste arutelude keskseks teemadeks olid kriteeriumite püstitamine ja selguse saamine, et milliseid tegevusi ja dokumente käsitleda, millega kohalikud omavalitsused saavad otseselt mõjutada kohalikku ettevõtluskeskkonda. Ettevõtluse valdkond jõuab minuomavalitsus.ee lehele juunis 2023.
Geomedia logo

Haldusreformi seireraport: viie aastat hiljem

12. oktoobril 2022 avaldatud raportis analüüsitakse kokkuvõtlikult toimunud haldusreformi mõjusid erinevates valdkondades. Eesmärgiks on esitada objektiivne ja mitmetahuline pilt olukorrast koos ekspertide soovitustega edaspidisteks sammudeks riigi omavalitsuste poliitikas. Kahtlemata ei ole kõik viimaste aastate Eesti omavalitsuste elus toimunud muutused üksnes haldusreformi tõttu. Seepärast on oluline vaadata mõjusid laiema pilguga. Küll...
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste rahvastikuprognooside arendus

OÜ Geomedia osaleb Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli konsortsiumis, mille eesmärgiks on IMO uuendusliku kalkulaatori arendamine, mis võimaldab koostada kohalike omavalitsuste ja riigi rahvastikuprognoose, et pakkuda abi otsustajatele, kes peavad hindama rahvastiku lühi- ja pikaajalisi mõjusid näiteks hariduse, majanduse kui sotsiaalpoliitika valdkondades. Välja arendatav kalkulaator on dünaamiline instrument/töövahend, mis võimaldab...