Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Kogukonna turvalisus

Harjumaa Omavalitsuste Liit koostöös MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Kodukant Läänema LEADER korraldas 16.-17 veebruaril 2022 konverentsi kogukonnaturvalisuse teemal. Sellel otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: Mis on kogukonnaturvalisus, kes mille eest vastutab ja kuidas koostöös luua turvalist elukeskkonda? Mida tähendab indiviidi kui kogukonna jaoks turvalisus ja kuidas seda igaüks eraldi ja...
Geomedia logo

Haldusreformi tulemustest

Lõuna-Eesti Postimehes ilmus 10.01.2022 Tiit Loimi artikkel "Haldusreformi tulemus: võimekamad vallad, mis on inimesest kaugemal". Selles on kajastatud ka Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu seisukohti tulemustest peale nelja aasta möödumist haldusreformist. Vt. https://lounapostimees.postimees.ee/7426280/haldusreformi-tulemus-voimekamad-vallad-mis-on-inimesest-kaugemal
Geomedia logo

Kollokvium Tallinna Ülikoolis

22. detsembril 2021 toimunus Tallinna Ülikoolis kollokvium "Ülikool ja kohalik omavalitsus – ühised inimvara arendajad". Geomedia OÜ juhatuse esimees Rivo Noorkõiv andis ülevaate inimvara koolitamise ja arendamise mudelist ja selle rakendamise tegevuskavast. Eesmärk on luua eeldused KOV inimvara senisest tõhusamaks ja süsteemsemaks arendamiseks. Lähtutakse visioonist, mille kohaselt Eestis on spetsialiseerunud...
Geomedia logo

Sotsiaalkaitse rahastamine

OÜ Geomedia ja LevelLab OÜ viivad läbi uuringut "Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs". Eesmärgiks on selgitada, kuidas erineb omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude kajastus avaliku sektori finantsarvestuses ja aruandluses ning leida, mis on selle põhjused. Tulemustest lähtuvalt teha ettepanekud, kuidas võiks sotsiaalkaitse kulusid klassifitseerida ja kontoplaani metoodikat muuta nii,...
Geomedia logo

KOV teenuste hindamise arendustegevus

Rahandusministeeriumi tellimusel viis Geomedia läbi portaali minuomavalitsus arendustegevusega seotud kohtumisi kohalikes omavalitsustes. Seminaride käigus arutati portaali arenguvajadusi, andmete esitamist ja kasutamist ning andmekvaliteeti. Samuti oli teemaks, mis suunas edasises tegevuses liikuda, et portaalis kasutatavad näitajad kajastaksid paremini teenuste osutamise olukorda ja milliseid muudatusi sellega seoses tuleks läbi viia. Vt. https://minuomavalitsus.fin.ee/et
Geomedia logo

Pärnumaa 100 000

Pärnus toimus 21. detsembril 2021 suur pööripäeva konverents “Pärnumaa 100 000. Kas pöörame või laseme minna?” Geomedia meeskond koossisus Erik Terk, Raivo Vare ja Rivo Noorkõiv tutvustasid sellel Rail Baltica võimalike mõjude stsenaariume Pärnumaa arengule ning viisid läbi teemaga haakuva töötoa. Konverentsil oli ligi 100 osalejat, kes esindasid nii avaliku...
Geomedia logo

Artiklite kogumik riigihaldusest

Ukrainas riigireforme toetava U-LEAD eestvedamisel ilmus mahukas artiklite kogumik „Compendium of Articles: a dialogue about local self-government in Ukraine and abroad”. Selles on avaldatud ka Rivo Noorkõivu artikkel “How Estonia’s reforms empowered local government”, mis käsitleb haldusreformi läbiviimise kogemust Eestis. Vaata: https://content.u-learn.org.ua/FB/SDU/Compendium_of_Articles_eng.pdf
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste inimvara koordineeritud arendustegevus

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales töös "Lähtealused valdkonnaüleselt ja valitsustasandite vaheliselt koordineeritud kohalike omavalitsuste inimvara arendamiseks, tegevuskava koostamiseks ja elluviimiseks" ja sellel põhineva koordinatsioonisüsteemi tegevuskava koostamises. Eesmärk on luua eeldused omavalitsuste inimvara senisest tõhusamaks, süsteemsemaks ja ühiseks arendamiseks. Lähtealuste dokument sisaldab hetkeolukorra ülevaadet, vajaduste sõnastamist ja kõigi kaasatud osapoolte sisendite (intervjuud,...
Geomedia logo

Loeng Maaeluministeeriumis

23.11.2021 toimus Maaeluministeeriumi suures saalis Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu loeng "Rahvastik regionaalarengu peeglis", mis toimus formaadis Teadlase vaade maaelu arengule. Vaata esitlusslaide: https://maainfo.ee/public/files/Rivo%20Noorkoiv%20TEADLASE%20VAADE%202021.pdf
Geomedia logo

Foorum Tallinna Ülikoolis

16. novembril toimus Tallinna Ülikoolis Eesti riikluse taastamise 30. juubelile, suveräänsusdeklaratsiooni aastapäevale ning Makoggukonna Seadus Baltia- merre kubbermangudele Ria-. Tallinna- ja Kuramale 155. aastapäevale pühendatud foorum. Arutelu esimene osa keskendus Eesti riiklusele ja selle taastamisele. Teine osa, paneelarutelu Omavalitsuspäevast kui riiklikust tähtpäevast. Teemadeks riigi, kohaliku omavalitsuse, ülikoolide ja teiste institutsioonide koostöö ning...