Artikkel haldusreformi protsessist

Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatu 44. köites ilmus Rivo Noorkõivu artikkel “Eesti halduskorralduse muutus: haldusreform 2017″. Lugeja saab lühiülevaate artiklite kogumikust “Haldusreform 2017″, mis ilmus Rahandusministeeriumi eestvedamisel. Ühtlasi annab autor ülevaate haldusreformi läbiviimise olulisematest etappidest ...

Teenuse osutamise mõõtmine kohalikus omavalitsuses

Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi poolt väljaantavas ajakirjas Sotsiaaltöö nr 1/2019 ilmus Veiko Sepa ja Rivo Noorkõivu artikkel “Kuidas mõõta teenuste osutamise taset kohalikus omavalitsuses?” Autorid tutvustavad metoodikat kohalike omavalitsuste teenuste osutamise võimekuse taseme ...

Elanike hoiakud Eesti-Läti piiriülese koostöö arengust

26. veebruaril 2019 tutvustati Valgas Europarlamendi saadiku Igor Gräzini tellimusel läbi viidud firma Saar Poll uuringut, millega selgitati Eesti-Läti riigipiiriga seotud alade elanikkonna hoiakud riikide koostööle. Ennekõike keskenduti küsitluses hoiakute selgitamisele, et mida arvatakse ...

Juhtimise detsentraliseerimine kohalikes omavalitsustes

Haldusreformi piirimuutuste järgselt on üheks oluliseks teemaks sobiva piirkondliku juhtimiskorralduse rakendamine. Kohalike omavalitsuste ühinemisnõustajad Mikk Lõhmus, Georg Sootla, Rivo Noorkõiv ja Kersten Kattai viisid läbi analüüsi „Detsentraliseeritud valitsemis- ja juhtimiskorralduse mudelid kohaliku omavalitsuse üksustes- ...

Avame piiriülese katseprojekti: Valga Valka erimehhanismi

Postimees avaldas lood, mis kajastavad Valga-Valka arenguid ja koostööd erinevates valdkondades. Nende hulgas ka Geomedia konsultandi artikli „Valga + Valka= Walk“, kus tehakse ettepanek piiriülese katseprojekti läbiviimiseks, mis lähtuks Euroopa Liidus käivitatud algatusest „Majanduskasvu ...

Regionaalareng poliitika keskmesse

Ajalehes Postimees ilmus Rivo Noorkõivu ja Garri Raagmaa intervjuu, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika ja -arengu teemat. Oluline on mõtestada hoovad ettevõtluse arendamiseks ning kujundada regionaalpoliitika aluspõhimõtted ja toimiv mehhanism nende elluviimiseks. Vaja on teadmistepõhist ...

Korteritehingute hind regionaalarengu mõõdikuna

Postimehes ilmus Rivo Noorkõivu artikkel “Korterite hinnad peegeldavad regionaalset tasakaalustamatust”, mis analüüsis korterituru regionaalseid erinevusi. Maa-ameti 2018. aasta andmetel oli maakondade lõikeskorteritehingute m² keskmine hind kõrgeim Harjumaal – 1 720,1 eurot – ja Tartumaal ...

Tapa valla haridusvaldkonna arengukava

OÜ Geomedia koostab Tapa valla hariduse valdkonna arengukava, mille käigus viiakse läbi valla haridusasutuste analüüs, püstitatakse haridusvaldkonna arendamiseks eesmärgid ja koostatakse tegevuskava nende realiseerimiseks. Töö käigus viiakse läbi seminare ja kohtumisi. Töö tarvis on ...

Kohaliku omavalitsuse areng

28. jaanuaril 2019 toimus Riigikogu konverentsisaalis Riigikogu maaelukomisjoni avalik istung „Mida teha Eesti kohaliku omavalitsuse arendamiseks?“ Istungi avaettekande “Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus” tegid töörühma liikmed, kuhu kuulusid Sulev Lääne, ...

Keila linna üldplaneering

Keila linnavalitsus koostab uut linna üldplaneeringut. Selle läbiviimiseks on moodustatud kolm töögruppi: miljööalade, avalike alade võrgustiku ja rohevõrgustiku teemadega tegelev ja maakasutus- ja ehitustingimuste määramisega tegelev töörühm, transpordivõrgustiku ja infrastruktuuri planeerimisega tegelev töörühm ja ...