Omavalitsuste panustamine ettevõtluskeskkonda

Postimehes ilmus artikkel „Omavalitsused vajavad motivatsiooni ettevõtluskeskkonda panustada”. Selles käsitleti viimastel aastakümnetel regionaalpoliitilistes aruteludes olulisele kohale tõusnud kohapõhise (place-based) lähenemise kontseptsiooni alternatiivina sektoripõhisele „ülalt alla“ juhitud asukohaneutraalsele arengukäsitlusele. Oluline on ...

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitus

OÜ Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv osales lektorina kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammis, mis toimus 18. veebruaril 2021. Koos Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raavega käsitleti haridusvaldkonna arengukava koostamise teoreetilisi ja ...

Teenustasemete hindamise ajakohastamine

Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv osaleb kohalike omavalitsuste teenustasemete hindamise (tulemused on kuvatud rakenduses „Minuomavalitsus“) nõukoja töös, kelle eesmärk on suunata omavalitsuste teenustasemete hindamise põhimõtteid, toetada nõuga rakenduse eesmärkide saavutamist ...

Espon järvede projektis osalemine

OÜ Geomedia osaleb ESPON LAKES projektis, mille sisuks on Euroopa suurte järvede ruumilise arengu ja integreeritud arenguvõimaluste territoriaalne analüüs. Järvede valikusse on võetud ka Peipsi järv, mille kohta viiakse läbi ...

Esitlus HOL-i volikogus

OÜ Geomedia juhatuse esimees Rivo Noorkõiv esines Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus, mis toimus 17. veebruaril 2021. Teemaks oli uuringu “Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest” tulemuste tutvustamine ja teiste ...

Kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju

RITA töö „Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites“ raames viis Geomedia läbi analüüsi, et selgitades kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju elanike sisserändele. Laiemalt – mõjutada demograafilist olukorda linnas või vallas. ...

Pikaajalise hooldusteenuste arendamine

Geomedia OÜ osaleb AS PricewaterhouseCoopers Advisors koostööpartnerina uuringus “KOV koostöö-võimaluste mõjude analüüs pikaajaliste hooldusteenuste korraldamisel” Tööeesmärk on välja selgitada, millised on kohalike omavalitsuste koostöövõimalused ja nende mõjud pikaajaliste hoolduste teenuste korraldamisel, sh tuvastada teenuste ...

Kompetentsimudelite loomine ja koolitusvajaduse uuring

Geomedia OÜ, LevelLab OÜ ja Balti Uuringute Instituut MTÜ viivad läbi uuringut “Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs”. Eesmärgiks on linnade ja valdade põhitegevuse valdkondades kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse ...

Kohalike omavalitsuste tegevus ettevõtluskeskkonna arendamisel

Geomedia esitas Rahandusministeeriumile töö lõppraporti “Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest”. Selles keskenduti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda arendavatele kodu- ja välispraktikatele ning exceli põhise finantstööriista loomisele, mis võimaldab arvutada ettevõtlusele suunatud tegevuste rahalist kasu. Töö ...

Artikkel Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatus

EGS-i aastaraamatu 45. köites ilmus Geomedia uuringu tulemuste põhjal  artikkel „Eeldused ja vajadused tööstusalade arendamiseks Eesti maakondades“, mille autorid on Rivo Noorkõiv, Jaak Kliimask ja Aado Keskpaik. Töös antakse ülevaade tööstusalade arendamisega ...