Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Analüüs: millised lubadused jäid lahkuval valitsusel täitmata

2011. aasta aprillis ametisse astunud valitsuskoalitsioon pani oma programmis paika 539 tegevuslubadust. ERRi uudisteportaal palus valitsemise valvuritel analüüsida, millised suuremad lubadused viis Andrus Ansipi juhitud Reformierakonna ja IRLi koalitsioon täide ning mis jäi tegemata. Loe täpsemalt: http://uudised.err.ee/v/eesti/0541c3ff-0b29-444d-9afe-1bed10f8b61e
Geomedia logo

Lääne-Nigula valla arengu kavandamine

Lääne-Nigula vallavalitsuse ja Geomedia koostöös toimub Lääne-Nigula valla arengukava uuendamine. Tegemist on endise kolme valla - Oru valla, Risti valla ja Taebla valla - baasil 27.10.2013 moodustunud uue haldusüksuse olukorra ja tuleviku mõtestamisega. Lisaks valdkondlike lähenemiste läbitöötamisele on oluline kujundada ühtne avalike teenuste süsteem ja tõhus võrgustikupõhine vallajuhtimine ning optimeerida...
Geomedia logo

Paikuse valla arengukava uuendamine

Paikuse valla ja Geomedia koostöös toimub Paikuse valla arengukava uuendamine. 4. märtsil 2014 toimus vallamajas esimene avalik seminar. Laiapõhjalisel arutelul osalesid Paikuse vallavolikogu- ja vallavalitsuse, allasutuste ja hoolekogude, riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad. Vastutavad vallaametnikud tutvustasid eri valdkondades püstitatud eesmärkide täitmist ja analüüsisid saavutustasemeid iseloomustavat statistikat. Samuti kuulati ettekandeid, milles arutleti...
Geomedia logo

Hariduskonverents Põlvas

3. märtsil 2014 toimus Põlva valla hariduskonverents „Millist kooli me tahame?“. Peateemaks oli tuleviku koolikorraldus. Arutati koolivõrgu stsenaariumeid, õppe individualiseerumise ja rahvusvaheliste haridusuuringute tulemusi kooliga seotud tegurite mõjust õpilaste õpitulemustele. Samuti kuulati Jõgevamaa Gümnaasiumi toimimise kogemusi riigigümnaasiumina. Konverentsi modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Konverents lõppes aruteludega. Selle käigus osalejad mõtestsid...
Geomedia logo

Majanduslike mõjude hindamine

Siseministeeriumi planeeringute osakonna eestvedamisel toimus 27. veebruaril 2014 riigiülene planeerijate seminar, millel arutati maakonnaplaneeringute koostamise käiku ja sellega seotud olulisi teemasid. Kokkutulnutele ühisettekandega esinesid OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja OÜ Head konsultant Kaur Lass. Teemaks "Majanduslike mõjude hindamine maakonnaplaneeringus". Ettekandjad väljendasid seisukohta, et maakonnaplaneering on täpseim keskvalitsuse poolt koostatav...
Geomedia logo

Pöördumine: haldusreformi käivitamisega ei tohi enam venitada

Haldusreformist on Eestis räägitud pikalt, paraku tegudeni jõutud väga pole. Allakirjutanud kutsuvad oma pöördumises üles riigikogulasi vastu võtma halduskorralduse seaduse eelnõud selle aasta jooksul, sest siis saaks reform 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisteks ajaks valmis. Kindlasti tuleb ettevalmistavate tööde käigus täpsustada riigi keskvõimu ja omavalituste omavahelist funktsioonide jaotust ja nende...
Geomedia logo

Eksperthinnang maakonnaplaneeringute ja nende KSH majanduslike mõjude hindamiseks

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja OÜ Head konsultant Kaur Lass koostasid Siseministeeriumi Planeeringute osakonna tellimusel ekspertarvamuse majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringute ja nende KSH koostamisel. Töö eesmärk on anda kirjutises praktilised suuniseid majanduse arengu soodustamiseks ja majandusest tuleneva keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Arvamus soovib soodustada mõistmist, et selgitada, mis mõjutab majandust ja...
Geomedia logo

Eesti ja Rootsi omavalitsusüksuste võrdlusatlas

Geomedia ja Sweco Eurofutures koostöös ilmus trükis „Kohalike omavalitsuste võrdlusatlas: Eesti ja Rootsi 12 pilti“. Tegemist on kahe riigi kohalikke omavalitsusi iseloomustavate näitajate alusel koostatud võrdluskaartidega, mis hõlmavad rahvastiku, majanduse ja omavalitsusüksuste eelarve alase teabe. Trükise autorite soov on anda lugejale mõtlemisainest kahe riigi omavalitsusüksuste võrdlusvõimaluse läbi. Ühtlasi on trükis...
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste ühinemiste ja ühise teenuseosutamise ettevalmistamise toetamine

Projekti „Kohalike omavalitsuste ühinemiste ja ühise teenuseosutamise ettevalmistamise toetamine“ raames koostati Siseministeeriumi tellimusel juhendmaterjal kohalike omavalitsuste ühinemise protsessi läbiviimiseks. Selles võetakse lühidalt kokku senine omavalitsuste vabatahtlik ühinemispraktika ja esitatakse dokumentide näidised, mis on vajalikud ühinemisprotsessi käigus koostada. Käsiraamatu autoriteks on Mikk Lõhmus, Georg Sootla, Rivo Noorkõiv, Kersten Kattai ja Jaan...
Geomedia logo

Geomedia teaduskonsortsiumis

Geomedia osaleb ITN RegPol projektis (Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe), mille sisuks on Euroopa Liidu riikide ruumilise arengu analüüs ja sellega seonduvate teemavaldkondade akadeemiline käsitlus. Viimaste hulka kuuluvad muutused asustussüsteemis, keskuse ja perifeeria suhted, regionaalsed innovatsioonisüsteemid. Kavandatud teadusuuringud peavad andma sisendi poliitikutele regionaalpoliitilisteks...