Teenuste hindamise seire

Rahandusministeeriumi ja Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel koostati uuring „Kohalike avalike teenuste tasemete seire metoodika väljatöötamine ja testimine ning analüüsi läbiviimine“. Töö teostasid Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia. Väljatöötatud metoodika (seiresüsteem) võimaldab mõõta ja hinnata kohalike ...

Poliitikafoorum

4. detsembril 2018 toimus Tallinna Ülikoolis foorum „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile. Kokku said riigi ja kohalike omavalitsuse poliitikud ning ...

ETV saade „Suud puhtaks“: Elu pärast haldusreformi

Haldusreformi järgse Eesti uued linna- ja vallavolikogud ning -valitsused on teinud aastajagu tööd. Mis seisus on elu Eesti maakohtades? Kuidas on muutunud kohalike võimalused oma elu kujundamisel kaasa rääkida? Vt. https://etv.err.ee/v/paevakajasaated/suud_puhtaks/saated/f65ed3d2-25a2-4a70-af9f-7bdfd4085468/suud-puhtaks-elu-parast-haldusreformi

Tasakaalustatud regionaalareng ja tugevad kohalikud omavalitsused

Ajalehes Postimees ilmus intervjuu Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivuga, kus arutletakse Eesti arengu teemadel ja kuidas haldusreformiga edasi liikuda. Vt. https://meieeesti.postimees.ee/6452976/rivo-noorkoiv-meie-regionaalne-juhtimistasand-on-peaaegu-olematu

Kogukonnad kohalikes omavalitsustes

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Riigikogu riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni koosolekul, mis keskendus haldusreformi järgsele olukorrale ühinenud, sundliidetud ja/või lahutatud omavalitsusüksustes külade arengule. Arutati külade enesekorraldust ja selle õiguslikku raamistikku, samuti kohalikust haldus- ja poliitkultuurist ...

Murda Valgamaa ääremaastumine

Eesti-Läti koostööseminaril oli arutluse all Valgamaa võimalikud arengud Euroopa Liidu piiriülese koostöö raames. Konverentsil esines Igor Gräzin, kes esitas ideed, et Valga-Valka võiksid olla Euroopa Liidu piiriülene kohalik omavalitsus – Walk (E/uropean trans-border ...

Intervjuu Postimehes

Postimehes ilmus Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu intervjuu, mis käsitles haldusreformiga seonduvat. Kui 2018. aasta alguse seis tõi Eestisse kohalike omavalitsuste uue haldusterritoriaalse jaotuse, siis teiste haldusreformiga kavandatud eesmärkide elluviimise saavutamisega on edasiliikumine olnud tagasihoidlik. ...

Riigikogu maaelukomisjon arutas haldusreformi

Riigikogu maaelukomisjoni istungil 22. oktoobril 2018 oli päevakorras  haldusreformi käik. Arutelu aluseks oli uuringu “Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus” vahearuande põhiseisukohad, mille panid kokku Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku ...

Haldusreformi arutelu

Telesaates „Rahvaadvokaat“ arutab Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv haldusreformi senise käigu ja lahendamist vajavate teemade üle. Uued omavalitsuspiirid on tõmmatud, kuid millised on muutused elukorralduses laiemalt aasta peale kohalike volikogude valimisi. Vt. https://www.tallinnatv.eu/index.php/saated-sarjad/arutelu/rahvaadvokaat

Eesti-Läti koostöö

31. oktoobril toimub Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses Eesti-Läti koostööseminar. Seminari avavad Valga ja Valka omavalitsusjuhid Margus Lepik ja Vents Armands Krauklis. Piirialade arengust, regionaalarengu strateegiatest ja koostöövajadusest räägivad Laila Gercane Vidzeme Planeerimisregioonist ning Rivo ...