Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Paide linna arengukava koostamine

Geomedia konsulteerib Paide linna arengukava koostamist.Koostöös Paide Linnavalitsusega on viidud läbi mitmeid arutelusid. Moodustatud on 9 mõttekoda - sotsiaalvald, ettevõtlus/majandus/turism, kultuur, kuvand ja identiteet, haridus ja noorsootöö, juhtimine, linnaruum ja looduskeskkond, inimvara ja terviseedendus ning sport – mille töös on kõigil soovijatel võimalik osaleda. Paide linn moodustus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel. Arengukava...
Geomedia logo

Rapla valla profiil

Geomedia võitis hanke Rapla valla profiili koostamiseks. Tegemist on  valla arengukava analüütilise osaga. Rapla vald moodustus 2017. aastal peale kohaliku omavalitsuse volikogu korralisi valimisi Rapla valla, Juuru valla, Kaiu valla ja Raikküla valla ühinemisel. 2018. aasta alguse seisuga oli valda registreeritud 13334 elanikku, neist vallakeskuses Rapla linnas 5138 (38,5%). 2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse...
Geomedia logo

Arengukava avaseminar Kehtna vallas

Kehtna valla arengukava koostamise sissejuhatusena toimus 6. aprillil  2018 Kehtna vallamajas koostöös Geomediaga koolitus-seminar. Ennekõike keskenduti arengukava koostamise metoodikale ja praktilistele teemadele, eesmärgiga luua tänapäevane töödokument. Arutati, et mida on varasemast õppida ja kuidas eri meetodeid kasutades arenduseks ideid koguda. Arutelu formaat andis võimaluse kõigil osalejatel oma seisukohti esitada. Lähtuti põhimõttest, et valla arengukava on...
Geomedia logo

Harku valla arengukava ja hariduse tulevikukorraldus

OÜ Geomedia ja OÜ Cumulus Consulting võitsid hanke Harku valla  arengukava koostamise protsessi juhtimiseks ja selle tulemusena valla  tulevikku vaatava kava koostamiseks. Töö käigus on üheks keskseks  teemaks valla haridusmudel, mille tarvis tehakse täiendavaid analüüse.  Harku vald on kiiresti arenev omavalitsusüksus Tallinna linnastus, mille  keskuseks on Tabasalu alevik. Seisuga 1.04.2018...
Geomedia logo

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia konsultatsioon

OÜ Geomedia konsulteerib Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia  koostamist. Töö raames toimus toimus 1. märtsi 2018 esimene seminar Elva Matkakeskuses, kus loodi ühine teaberuum tööde läbiviimiseks ning lepiti kokku tegevused ja töörühmade rollijaotus püstitatud tulemusteni jõudmiseks. Samuti arutati läbi kaasamise kava ja kommunikatsiooni korraldus.
Geomedia logo

Lääne-Harju valla koolivõrk

OÜ Geomedia koostab Lääne-Harju haridusasutuste võrgu analüüsi, eesmärgiga selgitada selle lahendamist vajavad probleemid ja väljakutsed keskpikas perioodis. Uues ühendvallas on kesksel kohal parimate haridusvõimaluste tagamine, seda arvestades ka haridusasutuste mõistlikku majandamist. Tegemist on kompleksanalüüsiga, mis haarab endasse rahvastikuprotsessid, haridusasutustes toimuva ja haridustöö üldise korralduse vallas. Koostöös omavalitsuse haridusspetsialistidega analüüsitakse võimalikke haridusstsenaariume ning viiakse läbi seminare, mille käigus sõnastatakse valla hariduse...
Geomedia logo

Eesti väe kasvatamine

Äripäevas ilmus Georg Männiku ja Rivo Noorkõivu arvamus „Kolm ettepanekut Eesti väe kasvatamiseks“.  Eesti pole 25 iseseisva aasta jooksu suutnud jõuda rahvastikku taastootvaks ja iseseisvalt majanduslikult toimetulevaks riigiks ilma teiste riikide maksumaksja abita. Olukorrast väljamurdmiseks on vajalikud ühised eesmärgid kestlikuks edasiliikumiseks. Selle kokkulepe esmatähtsad suunad võiksid olla. Esiteks, toetada elanike ettevõtlikkust ja inimeste tahet seada suuri sihte...
Geomedia logo

Maaelu kuvand

7. märtsil 2018 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis kuues loeng  loengutesarjast "Teadlase vaade kogukonna juhitud arengule". Seekordse  loengu teema: "Maaelu kuvand – milline see on? Kas ja kuidas saame seda  muuta?" OÜ Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof teeb ettekande oma  maaeluteemalise doktoritöö ja artiklite põhjal. Ettekannet toetab OÜ  Geomedia juhataja Rivo Noorkõiv, kes juhib...
Geomedia logo

Bianka Plüschke-Altofi doktoritöö kaitsmine

Geomedia doktorandi Bianka Plüschke-Altofi töö avalik kaitsmine toimub  28. detsembril 2017. a kell 13.15 Tartu Ülikooli majandusteadus­konnas,  J. Liivi 4-214. Doktoritöö käsitleb ääremaastumise teemat uues valguses, küsides „Kas perifeeria kuvand on takistus Eesti maapiirkondade arengule?“ Kuidas säilitada elu Eesti maapiirkondades, on küsimuseks olnud juba alates Eesti taasiseseisvumisest 1991. aastal ning on oluliseks teemaks...
Geomedia logo

Viimsi valla rahvastikuprognoos

Geomedia koostab Viimsi valla rahvastikuprognoosi. Töö eesmärgiks on analüüsida elanike arvu ja vanuselise koosseisu muutuseid ja prognoosida valla elanike arvu ja vanuselist koosseisu aastani 2035. Rahvastiku prognoosi koostamisel kasutatakse stsenaariumimeetodit, mille põhjal koostatakse sisendnäitajad võimalikeks muutusteks  ja viiakse läbi tulevikku vaatavad arvutused.