Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Riigigümnaasiumite asukohavaliku kaalutlemine

Haridus ja Teadusministeeriumi tellimusel viis Geomedia läbi töö, mille eesmärk on pakkuda välja kohaliku omavalitsuse üksuse ja selle vastava piirkonna (sh Tallinnas linnaosa) täpsusega kõige potentsiaalsemad asukohad viie riigigümnaasiumi rajamiseks Harjumaal. Lähtuti kahest stsenaariumist: esimene stsenaarium arvestab hariduse tulemuslikkuse ja tõhususe ehk kvaliteedi ja majandusliku efektiivsuse argumente ja kavandatavad koolid peaksid...
Geomedia logo

Avalik loeng ääremaastumise protsessidest Slovakkia Tehnika Ülikoolis Bratislavas

8. detsembris 2015 pidas Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof avaliku loengu Slovakkia Tehnika Ülikoolis (STU). Loengu toimis välispraktikal RegPol2 projekti raames ja käsitles teemat kas ja kuidas ääremaa imago võib mõjuda piirkonna arengut maakohtades. Samuti tutvustas esineja kuulajatele uuemaid teoreetilisi lähenemise ääremaastumise teoorias. Doktorandi nelja kuuline välispraktikum toimib Bratislavas, eesmärgiga omandada...
Geomedia logo

Artiklid piirkondlikust arengust

Ilmus Statistikaameti kogumik „Eesti piirkondlik areng 2015“. Selles antakse ülevaade Eesti arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Esitatud on andmed kohalike omavalitsuste võtmenäitajatega. Kogumikus on kaks artiklit Geomedia töötajate sulest. Esimese autoriks on Rivo Noorkõiv ja Bianka Plüschke-Altof „Eeslinnastumine ja identiteet: makro-...
Geomedia logo

Rahvaarutelu Pürksis

13. novembril 2015 toimus Noarootsi vallas rahvaarutelu, mille keskseks teemaks oli kohaliku omavalitsuse reform. Kolm ja pool tundi väldanud arutelul kuulati Rivo Noorkõivu ettekannet, toimus küsimuste-vastuste voor ning viidi läbi rühmatöid. Eesmärk oli saada enam teadmisi kavandatavast reformist ja kujundada seisukoht halduskorralduse suhtes. Noarootsi vallavolikogul tuleb võtta vastu otsus Lääne-Nigula vallavolikogu pöördumise kohta, kus tehakse ettepanek...
Geomedia logo

Foorum lahkas haldusreformi

Eesti rahvusringhäälingu 04.novembri telesaates Foorum oli teemaks haldusreform. Stuudios oli riigihalduse minister Arto Aas ja Riigikogu liikmed Jüri Ratas, Siim Kiisler ja Henn Põlluaas. Ekspertidena esitasid oma arvamuse Külli Taro Eesti Koostöö Kogust ja Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutati omavalitsusreformi kriteeriume, omavalitsuste ülesandeid ja nende rahastamist ning reformi läbiviimise korraldust. Vt:...
Geomedia logo

Teine RegPol2 seminar Leipzig, Saksamaal

26.-30. oktoobrini 2015 toimus Leipzigis RegPol konsortsiumi järjekordne doktorikool, kus arutati teemasid, mis seonduvad projekti täitmise korraldusega ja ääremaastumise alaste teemade teadusliku uurimisega, sh projektis osalejate doktoritöödega eri riikides. Kokkusaamisel viidi läbi mitmeid ettekandekoosolekuid, arutelusid, õpitubasid, kus kõigil osalejatel oli võimalus kuulata teadusettekandeid ning osaleda „maailmakohviku“ vestlusringides. Samuti kuulati 16 doktorandi ettekandeid regionaalse polariseerumise ja ääremaastumise uurimise...
Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse arengukava koolitus

22. oktoobril 2015 toimus Geomedia koolitus Sotsiaalkindlustusameti töötajatele, kes tegelevad lastekaitse alase töö nõustamisega kohalikes omavalitsustes. 2016. aastal jõustuva lastekaitseseaduse muudatustega seadustatakse, et lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine oleks kajastatud ka kohaliku omavalitsuse arengukavas. Tegemist on lapse heaolu ja arengut toetava seisundi tagamisega, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed,...
Geomedia logo

Ühinemiskogemuste konverents

Märjamaal toimus 20. oktoobril Rahandusministeeriumi poolt korraldatud konverents, mille teema keskendus ühinemise senistele kogemustele ja sellega seotud õppetundide arutelule ning nendest õppimisele kavandatava omavalitsusreformi läbiviimisel. Ettekannetega esinesid omavalitsusüksuste ametnikud ja erinevate organisatsioonide esindajad, kes analüüsisid konkreetseid ühinemisjuhtumeid ja nende tagajärjel tekkinud muutusi kohaliku elu korraldamisel. Samuti viidi läbi rühmatöid ja...
Geomedia logo

Sangastes arutati ühinemisvõimalusi

8. oktoobril 2015 toimus kodanikualgatusena Sangaste, Puka, Palupera ja Õru vallavolikogude esindajate ühine arutelu omavalitsuste ühinemise teemal. Arutati piirkonnas maavalla moodustamise ideed ja haldusreformiga kaasnevaid võimalikke muutusi kohalikul tasandil. Koosolekut modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutelu käigus viidi läbi rühmatöid, mis keskendusid võimalike muutuste kaardistamisele seoses ühinemisega. Otsustati moodustada nelja valla esindajatest töörühm, et selgitada ühe...
Geomedia logo

Ettevõtlusnädal Elvas

Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames toimus 8. oktoobril 2015 Elvas ettevõtlusfoorum "Elva 2020". Selle avas Elva linnapea Eva Kams. Sõnavõtt keskendus sellele, et missugune on hea ettevõtluskeskkond ja mida teeb Elva Linnavalitsus selle arendamiseks. Ettekandega esines ka Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes avas regionaalarengu ja tööturu perspektiive Eestis. Ettevõtlusest ja start-upidest rääkis BuildIT tegevjuht Aleksander Tõnnisson. Oma...