Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Saksa Geograafia Kongress Berliinis

RegPol² projekti raames võttis Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof osa Saksa Geograafia Kongressist, mis toimus 01.-06. oktoobrini 2015 Berliinis. Sedakorda arvult 59. Kokkusaamine toimus pealkirja all “Stadt Land Schaf(f)t – Land Schaf(f)t Stadt“ ning oli korraldatud kaheksa peateema all, alates linna-maa suhete arengutest ning selle raamest toimuvatest ruumilistest konfliktidest kuni epistemoloogiliste küsimusteni. Töörühma arutelud, loengud...
Geomedia logo

Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald koostavad ühinemislepingut

Ühinemist arutav töörühm kogunes 24.09.2015 Põltsamaa vallamajas. Koosolekul oli aruteluks ühinemislepingu koostamine ja läbirääkimiste konkreetne korraldus. Arutati läbi lepingu üldsätted, sõnastati ühinemise eesmärgid ning jõuti ühistele seisukohtadele ühinemise tulemusel moodustuva uue omavalitsusüksuse piiride, õigusliku staatuse, juriidilise aadressi, sümboolika kujundamise põhimõtete ja omavalitsuste õigusaktide kehtivuse küsimustes. Ühinemise eesmärkide sõnastamisel peeti kõige olulisemaks rõhutada, et esikohal on moodustuva valla...
Geomedia logo

Viimsi valla juhtimise ja töökorralduse analüüs

Geomedia esitles 23. septembril 2015 Viimsi valla teenistujate ühisseminaril juhtimis ja töökorralduse analüüsi. Töö läbiviimisel kasutati avaliku sektori töö eripärasid arvestavaid hindamismudeleid - CAF Common Assessment Frameworkil (EIPA, 2013) - ja Euroopa täiuslikkusmudelit (EFQM Excellence Model). Organisatsiooni diagnostika läbiviimisel kasutati ka dokumentide ja õigusaktide analüüse, poolstruktureeritud intervjuusid vallajuhtidega, valla teenistujate ja juhtide e-küsitlusi. Esimene küsitlus...
Geomedia logo

Omavalitsusjuhtide koolitus

Implement Consulting Group OÜ, Cumulus Consulting OÜ ja Geomedia OÜ võitsid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud riigihanke ja alustavad kohalike omavalitsuste juhtide koolitamist. Koolituse sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste volikogu esimehed, vallavanemaid, linnapead, abivallavanemad ja abilinnapead. Praktiline programm pakub osalejatele võimalusi omandada uusi teadmisi, saada enda kasutusse juhi töövahendeid, mis lihtsustavad...
Geomedia logo

Ühinemisarutelu Tõrvas

2015. aasta märtsis tegi Helme vald naaberomavalitsusele ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks, millele Tõrva linn, Hummuli vald ja Põdrala vald andsid positiivse vastuse. Pärast seda on läbirääkimised sujunud heas tempos: toimunud on mitmeid omavalitsusjuhtide kohtumisi, moodustatud on läbirääkimiste töörühmad, koostatud piirkonna rahvastiku ja sotsiaal-majandusliku olukorra analüüsid ning alustatud ühinemislepingu koostamist. Sihiks on seatud...
Geomedia logo

Riigigümnaasiumite asukohavalik Harjumaal

Geomedia viib Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi analüüsi „Harjumaa koolivõrgu analüüs riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023". Töö tulemusena pakutakse välja võimalikud riigigümnaasiumi asukohad. Analüüsi käigus hinnatakse kahe stsenaariumi plusse ja miinuseid. Esimene stsenaarium arvestab vaid hariduse tulemuslikkuse ja tõhususe argumente, mille puhul eeldatakse, et kavandatavad koolid peaksid olema vähemalt 540 õpilasega....
Geomedia logo

Külalisuurija Geomedias

ITN RegPol² raames on Geomedias külas septembrist kuni novembrini 2015 Aura Moldovan. Ta on õppinud sotsioloogiat BabeS-Bolyai Ülikoolis Rumeenias ja Darmstadti Tehnikaülikoolis Saksamaal. Alates 2014 on ta nooremteadur ja doktorant BabeS-Bolyai Ülikoolis. Tema uurimustöö käsitleb seoseid territoriaalse mobiilsuse ja territooriumite sotsiaal-majandusliku polariseerumise vahel. Seoses Marie-Curie õppeprogrammiga RegPol² võrgustikus tutvub ta...
Geomedia logo

RegPol2 projekti areng

Marie Curie ITN RegPol² projekti raames osaleb Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof, mitmetes sündmustes, et edendada oma uurimistööd ning arutleda esimesi teadustulemusi laiema kuulajaskonnaga. Keskendudes sotsiaal-ruumiliste diskursustele, teeb ta ettekande oma uurimistöö kontseptuaalsest raamistikust ja esialgsetest tulemustest nii Saksa Geograafia Kongressil (Deutscher Kongress für Geographie) kui ka teises RegPol2...
Geomedia logo

KOV ühinemisarutelu Järvamaal jätkub

7. septembril 2015 toimus Paide linnavalitsuse saalis Järvamaa kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste teine kohtumine. Arutelu avas Paide linnavolikogu esimees, kes tutvustas kahe kohtumiste vahepeale jäänud arenguid. Kõnelusi vedas Geomedia konsultant, kes tegi ka ettekande, mis käsitles rahvastikutrende ja omavalitsuste majandustegevuse tulemusi Järvamaal. Samuti esitas ta kokkuvõtte omavalitsusjuhtidele saadetud küsimuste vastustest, mis...
Geomedia logo

ESRS Kongress Aberdeenis

RegPol² projekti raames Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof võttis osa 26st European Society for Rural Sociology kongressist, mis toimus 18.-21. august 2015 Aberdeenis, Sotimaal. Kokkusaamine toimus pealkirja all “Võimaluse kohad? Maa kogukonnad neoliberaalses maailmas”. Loengud, sümpoosiumid, paneeldiskussioonid ja ideeretked pakkusid võimalusi arutleda Euroopa maaelu väljakutsete ja toimetuleku strateegiate üle. Kokku 26 töögrupis uuriti tõendeid ja...