Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Jõgeva valla arengukava

Geomedia aitab koostatakse Jõgeva valla arengukava 2015-2019.  Arengukava tööd viiakse läbi Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia metoodikal. Dokumendi koostamise käigus toimuvad arutelud huvitatud osapooltega ja otsitakse parimaid lahendusi Jõgeva valla elanikele avalike teenuste osutamiseks ja valla konkurentsivõime suurendamiseks, et seista hea vallaelanike õigustatud  ootuste täitmisel. Arengukava uuendamisega jätkatakse valla valdkondlike ja hallatavate...
Geomedia logo

Lääne-Nigula valla koolivõrk

Lääne-Nigula vallavalitsusega koostöös koostati Lääne-Nigula valla õpilaste arvu prognoos põhikooliastmes aastani 2030. Valla kvaliteetse hariduselu tarvis on oluline kujundada pikaajaline hariduselu korralduse kava. Keskset kohta etendab selles koolide tulevik. 19. veebruaril 2015 võttis Lääne-Nigula Vallavolikogu vastu otsuse Taebla Gümnaasiumi gümnaasiumiastme järk-järguliseks sulgemiseks. Lääne-Nigula vald soovib uue õpilaste arvule kohandatud Taebla...
Geomedia logo

RegPol² Marie Curie ITN

ITN RegPol² on rahastatud Euroopa Liidu 7. raamprogrammist eesmärgiga aidata kaasa 16 noordteadlase karjäärile. Projekti uurimisteemad keskenduvad metropolide ja ülejäänude regioonide arengutasemete erinevuste kujunemise paremale mõistmisele, sh Kesk- ja Ida-Euroopas toimuvale. Võrgustikku kuuluvad partnerid avalikust sektorist ja erasektorist Eestist, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Soomest, Tšehhist ja Ungarist. Rohkem informatsiooni leiate projekti...
Geomedia logo

ECPR Meetodi talvekool Bambergis

RegPol² projekti raames võttis Geomedia doktorant ja töötaja Bianka Plüschke osa 4st Talvekoolist, mis keskendus statistilistele meetoditele ja tehnikatele. Kursused toimusid 13.-20. veebruar 2015 ülikoolilinnas Bambergis Saksamaal. Talvekooli organiseeris Euroopa Poliitilise Uuringu Konsortsium (ECPR) ja osalejatele pakuti kursusel laia valikut kvantitatiivsest ja kvalitatiivsest meetoditest statistikas. Loengud hõlmasid ettevalmistavaid ja peakursusi, brown bag...
Geomedia logo

Viljandi linna ja Viljandi valla finantsanalüüs

Kohalike omavalitsuste üksuste ühinemise kaalumisel on muude oluliste aspektide juures keskmes ka omavalitsusüksuse finantsmajandusega seotu. Käesoleval juhul keskenduti kahele küsimusele: Kas ühinemisega on võimalik saavutada parem omavalitsuse poolt pakutavate teenuste kättesaadavus/kvaliteet piirkonna elanikele? Kas ühinemisega paraneb ühinenud omavalitsusüksuse investeerimisvõimekus? Analüüs põhineb Viljandi linna eelarvestrateegia 2013 – 2020 ja Viljandi valla...
Geomedia logo

Teemapaber riigivalitsemise reformist

Geomedia osales Praxise teemapaberi riigivalitsemise reformist koostamises. Usaldusväärne, võimekas ja jõukohane riik. Valimised 2015. Töö annab lühikese ülevaate probleemidest, mis täna ja lähitulevikus Eesti riigi valitsemist mõjutavad ning tingivad vajaduse põhimõtteliste muudatuste järele. Seejärel on sõnastatud peamised eesmärgid, mida riigivalitsemise reformimine võiks täita ja mis annavad aluse tänase reformidebati kokku...
Geomedia logo

Tartu linna elanike prognoos 2035

Geomedia koostöös Tartu Ülikooli geograafidega koostab Tartu rahvastikuprognoosi aastani 2035. Töös analüüsitakse Tartu elanike arvu, soo ja vanuselise koosseisu muutusi viimase 10 aasta jooksul ning võimalikke arenguid linnaosade ja asumite lõikes 20 aasta perspektiivis. Prognoosi aluseks võetakse 2011. aasta rahvaloenduse andmed. Arvestatakse üldiseid rahvastiku arengu seaduspärasusi ja trende nii Eestis kui...
Geomedia logo

RegPol² doktorikool Tartus

Tartus toimus 2.-6. veebruaril 2015 RegPol² projekti raames esimene rahvusvaheline doktorikool, mille keskmes olid teaduslikud kontseptsioonid ja poliitikakujundamine, mis käsitlevad ruumilist polariseerumist Kesk- ja Ida-Euroopas. Kuulati teadlaste ja projektis osalejate ettekandeid, toimusid arutelud ja ajurünnakud ning väljasõidud juhtumianalüüside tarvis. Geomedia, kui projektipartner, tutvustas Eesti kohalike omavalitsuste toimimist ja regionaalpoliitilisi arenguid,...
Geomedia logo

Tallinna ühistranspordi areng

Geomedia aitas koostada Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) arengukava aastateks 2015-2024. TLT põhitegevuseks on sõitjate vedu bussiga, trolliga ja trammiga Tallinna ühtses piletisüsteemis vastavalt sõitjateveo avaliku teenindamise lepingule Tallinna Transpordiametiga. Arengukavas analüüsitakse Tallinna ühistranspordi arenguga seotud dokumente ja pealinna ühistranspordi keskkonda. Saadud sisenditele toetudes koostati kolm arengustsenaariumi. Esimene, olukorra jätkustsenaarium, prognoosib...
Geomedia logo

Maavalitsused rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides

Geomedia ja Siseministeeriumi koostöös selgitati maavalitsuste osalemist rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides/koostöövõrgustikes. Organisatsioonis osaluskriteeriumiks võeti liikmemaksu tasumine: CPMR, B7, ESIN, IIGA, MTÜ Euregio Pskov-Livonia ja Valga Maakonna – Rootsi Jämtlandi lääni Majandusühistu. Lisaks analüüsiti tegevuse lõpetanud MTÜ Helsingi-Tallinn Euregiot. Kuivõrd rahvusvaheline koostöö toimub nüüdisajal mitmes vormis (lisaks fikseeritud liikmeskonnaga ametlikult registreeritud juriidilisele isikule...