Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Teekaart Tartu 2030

Tartu linnavalitsuse ja Geomedia koostöös toimus strateegia Tartu 2030 uuendamine. Dokument koosneb kuuest peatükist ja lisadest. Tartu visiooni saavutamist nähakse viie läbipõimunud allvisiooni – kooli ja teadmuslinna, ettevõtluslinna, inspireeriva elukeskkonnaga linna, hooliva linna ja loova linna – tasakaalustatud käsitluses. Töö käigus viidi läbi kohtumisi huvirühmadega ja toimusid arutelud eri valdkondade...
Geomedia logo

Keila vallal arengukava 2015-2022

Keila valla ja Geomedia koostöös valmis Keila valla arengukava 2015-2022, mis suunati volikogu poolt avalikule arutelule. Arengukava koostamine jäi keerukasse kohalikku poliitilisse olukorda, kuna töö käigus vahetus nii valla juhtkond kui toimusid muutused volikogu juhtorganites. Dokumendi koostamisel lähtuti valla eesmärgipõhise arendamise kontseptsioonist, mis tugineb omavalitsusüksuse olukorra analüüsile ja arengutaseme hindamisele,...
Geomedia logo

Ühtekuuluvuspoliitika instrument URBACT

5. detsembril toimus URBACT infopäev, mille korraldajateks olid URBACT sekretariaat Pariisis ja EV Siseministeerium. Kokkusaamist modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. URBACT Euroopa Territoriaalse Koostöö programm toimib juba aastast 2002 ja edendab integreeritud linnaarengut Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras ja Sveitsis. Tegemist on Ühtekuuluvuspoliitika instrumendiga, mis panustab linnade arengusse, aidates kaasa linnade...
Geomedia logo

Hariduskonverents 2014

20.-21. novembril 2014 toimus Tartus hariduskonverents ja -mess "Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses". Konverentsil käsitleti haridusmaastikul toimuvat laias perspektiivis. Sõnavõttude ja arutelude keskseks märksõnaks oli tasakaal, seda nii inimeste suhetes, hariduskorralduses kui institutsionaalses koostöös. Konverentsil esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle esitluse pealkiri oli "Lend väiksema õhupalliga". Ettekande...
Geomedia logo

ITN RegPol² projektipartnerite kokkusaamine

ITN RegPol² (Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe) raames toimus 3.-7. novembrini 2014 Bratislavas liikmesorganisatsioonide sissejuhatav koolitus teemal “Põhiline arusaamine keskuse-perifeeria suhtest Kesk- ja Ida Euroopas”. ITN RegPol² on rahastatud Euroopa Liidu 7. Raamprogrammist eesmärgiga aidata kaasa 16 noordteadlase karjäärile. Projekti uurimisteemad keskenduvad metropolide...
Geomedia logo

Geomedia uus töötaja Bianka Plüschke

Meie uueks kolleegiks on Bianka Plüschke, kes asus tööle rahvusvahelise konkursi korras projektivõrgistikus “Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe” (ITN RegPol²). Tema peamine ülesanne on kirjutada doktoritöö teemal “Külade arengu perspektiivid Eestis”. Uuring keskendub regionaalsele identiteedile, selle mõju selgitamisele piirkondlikus arengus ja ääremaastumise protsessis....
Geomedia logo

Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022

Lääne-Nigula valla ja Geomedia koostöös valmis Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022, mille vallavolikogu kinnitas. See on vallale esimene. Arengukava ühendab endised Risti, Taebla ja Oru valla andmed ja tulevikuvaate tervikuks. Eesmärk on luua parimad eeldused elanike heaoluks, tagada valla sihipärane ja tasakaalustatud areng läbi valdkondlike tegevuste koordineerimise. Arengukava koostamise käigus analüüsiti...
Geomedia logo

ESPON programmi arutelu

Siseministeeriumis toimus 20. novembril 2014 seminar regionaaluuringuid rahastava Euroopa territoriaalse koostöö programmi ESPON tegemistest. Fookuses oli Eesti areng, seda nii Euroopa kui Läänemere kontekstis. Eesti ESPON 2013 ja ESPON 2020 programme tutvustas Priidu Ristkok Siseministeeriumist. Läänemereriikide arengusuundumusi BSR-TeMo projekti näitel iseloomustas Rivo Noorkõiv Geomediast. Tervikülevaate ESPON 2013 programmi olulisematest projektitulemitest...
Geomedia logo

Viimsi valla arengukava 2014-2020 kinnitatud

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava 2014-2020 teisel lugemisel. Arengukava valmis Geomedia ja Viimsi valla koostöös ning seekordne arengukava sai mitmes mõttes uuenduslik. Positiivne, et arengukava avalik arutelu tõi valla elanikelt hulgaliselt vastukajasid. Kõik avalikustamise käigus saabunud kirjalikud ettepanekud arutati ühiselt vallavalitsuses läbi ja neile koostati kirjalik tagasiside. Jääb soovida, et arengukava elluviimine...
Geomedia logo

KOV-võimekuse indeks esitlus

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüsi tutvustamine toimub reedel, 10. oktoobril 2014 kell 12.00. Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia koostab Siseministeeriumi tellimusel indeksit kuuendat aastat. Selle töö tulemusena on kohalike omavalitsusüksuste kohta loodud ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005-2013. Käesolev KOV-võimekuse indeksi aruanne iseloomustab KOV indeksi väärtusi perioodi 2010-2013 kohta ning indeksi väärtuste võrdlust ja analüüsi perioodide...