Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Külakogukondade toetuseks

Maalehes ilmus 19. detsembril 2013 Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel „Et elu maal soiku ei vajuks“. Artikli sõnum on vajadus toetada külakogukondade iseorganiseerumist ja võimekust olla tugev koostööpartner eri juhtimistasandeid hõlmavas koostöös. Eesmärk, et Eestis elamine oleks inimväärne kõigis piirkondades. Vaata: http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/arvamus/rivo-noorkoiv-et-elu-maal-soiku-ei-vajuks.d?id=67467318
Geomedia logo

Narva Kutsehariduskeskuse arengukava

Narva kutsehariduskeskus (NVTC) ajakohastab oma arengukava. Selle keskseks sisuks on määratleda NVTC sihid ja käitumisstrateegia perioodiks 2014-2020. Töö raames on toimunud kaks seminari, mille käigus NVTC töötajad analüüsisid organisatsioonis toimunut (õppijad, õppekavad, õppijate väljalangevus ja kutsekindlus, koostöö ettevõtjatega, pedagoogide tegevus, kooli positsioneerimine kutseharidusmaastikul jms). Samuti hinnati püstitatud eesmärkide täitmist ja...
Geomedia logo

Pärnumaa arengufoorum

18. detsembril 2013 toimus Pärnumaa arengufoorum „Pärnumaa 2014-2020: rakett on valmis – kuhu ja kuidas lennata?“. Aruteludes keskenduti maakonna arengupotentsiaali kasutamise kasvule, ennekõike läbimurde suundades: tasuvad töökohad, turismisihtkoht, tehniline taristu, avalik haldus ja kodanikuühiskond. Kokkusaamine oli ajendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ ja maakonnaplaneeringu uuendamise vajadustest, et analüüsida tehtut ja seada sihte...
Geomedia logo

Maa-apteekide toimimine

Riigikogu kantselei tellimusel valmis Geomedia uurimustöö, mis keskendus maa-apteekide toimimisele. Selgitati välja, kui paljud kohalikud omavalitsused maa-apteegi teenuste kättesaadavuse tagamisse panustavad ja millises vormis nad seda teevad. Teiseks, viidi läbi majanduslikud arvutused maa-apteekide toimimise tasuvuse määramiseks. Kolmandaks, hinnati kui palju on maa-apteeke, mis jäävad majandusliku tasuvuse piirist allapoole. Arvutuste põhjal...
Geomedia logo

VASAB partnerite arutelu

VASAB Läänemeremaade ruumilise arengu partnerite kokkusaamine toimus 12. detsembril 2013 Helsingis. Ettekannete ja arutelude keskmes olid teemad, mis seotud sünergia saavutamisega, et luua sidus Läänemere riikide koostöö läbi eri partnerite. Samuti arutati VASAB võimalikke tegevusi, et tõhustada Läänemere riikide planeeringuvaldkonda koordineerivate ministrite koostööd, mis algas 1992. aastal. Geomedia osales töös...
Geomedia logo

Kuressaares maakonna konverents

Kuressaares toimus 06. detsembril 2013 Saare maakonna arengukonverents, mis oli jätkuks mullusele arengufoorumile teemal “Meretarkus versus merega piiratud mõtlemine”. Konverentsil esines ka Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes arutles kuidas saab kohalik omavalitsus olla ettevõtluse toetaja – mis selle juures on tegelikkus ja mis unelm. Vt. http://www.saartehaal.ee/2013/12/07/konverents-keskendus-maakonna-majandusarengule/ http://www.saartehaal.ee/2013/12/10/saare-maakonnas-on-vaid-5000-korgharitud-elanikku/
Geomedia logo

ESPON konverents Vilniuses

Vilniuses toimus 4.-5. detsembril 2013 Espon konverents, mis keskendus Euroopa Liidu territoriaalsele lõimumisele ja selle tarvis poliitika ettevalmistamisele aastateks 2014-2020. Viimane on tihedalt seotud Euroopa 2020 ruumilise arengu sihtidega. Eri valdkondade arengu seiret tutvustavate projekti esitlusel sai tähelepanu ka Läänemere riikide arengule keskendunud töö, milles osaleb Geomedia. Valdavalt toimus arutelu...
Geomedia logo

Ettevõtluse võimestamine Pärnumaal

02. detsembril 2013 toimus Pärnumaal esinduslik arutelu, et kujundada jagatud arusaam Pärnumaa majandusolukorrast ja töötada välja ühised seisukohad maakonna majanduse ja konkurentsivõime kasvatamiseks läbi tugeva institutsionaalse koostöö. Arutelu modereeris Geomedia konsultant ja töös keskenduti maakonna majanduskliimale, ettevõtjate ja haridusasutuste võimekusele koos edukalt töötada globaalses tööturu keskkonnas. Kesksel kohal oli õppija...
Geomedia logo

Töötukassa ja KOV koostöö

Eesti Töötukassa koostöös kohalike omavalitsustega arutas töötusega seotud teemasid Türil toimunud seminaril 27. novembril 2013. Ettekannete ja arutelude keskmes olid lahendused, et kuidas paremini abistada noori ja pikaajalisi töötuid ning kuidas töötukassa ja kohalikud omavalitsused ühiselt saavad aidata kaasa töökohtade loomisele ja tööhõive suurendamisele kohtadel. Oluliseks peeti Eesti Töötukassa ja...
Geomedia logo

Tervisedendajate konverents

Rapla maakonna XVI tervisedenduse konverentsil 26. novembril 2013 arutati teemadel, et kuidas parendada tervise väärtustamist ühiskonnas. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv tegi ettekande „Rahva tervis ja kohaliku omavalitsuse võimekus“. Samuti ilmus tema sulest ajalehe „Tervise edendaja“ novembrikuu numbris artikkel „Kaks mõtet tervisest: kodupiirkonna olulisusest ja isiklikust vastutusest“.