Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Pöörame regionaalpoliitika kohapõhiseks

Postimehes ilmus artikkel, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika sihiseadeid ja rahastamist. Kui tahame ühiskonna Tallinna-suunalisest arengukreenist välja tuua, siis peaks riigi juhtimisel olema selge asukohapõhise lähenemise kontseptsioon, alternatiiviks tänasele suuresti "ülalt alla" juhitud asukohaneutraalsele regionaalpoliitikale. Harjumaale on koondunud 45,8% riigi elanikest, 53,9% töökohtadest ja 65% sisemajanduse kogutoodangust ning siin sünnib ligi...
Geomedia logo

Kogukonnakoolitus

Geomedia koolitaja Rivo Noorkõiv viis läbi koolituse küla arendajatele. Keskseks teemaks oli kogukondade ja nende liikmete kaasamine kohaliku elu korraldamisse. Arutleti kogukondade kaasamise erinevate töövormide ja nende tulemuslikkuse üle. Konkreetselt võeti arutluse alla kogukondade kaasamise erinevad mudelid ning vaagiti nende plusse ja miinuseid. Samuti toimus arutelu haldusreformi järgsete kogukondade kaasamise...
Geomedia logo

Omavalitsuspäev Tartus

26. ja 27. augustil toimus Tartus Eesti VI Omavalitsuspäev. Geomedia poolt osales sellel konsultant Rivo Noorkõiv, kes aitas koostada ka vastu võetud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni, mille eesmärgiks on algatada arutelu ja teha ettepanekuid nüüdisaegse valitsemiskorralduse saavutamiseks, kus kesksel kohal on mitmekihiline valdkondade vaheline ja ülene partnerlus ning koostöö. On oluline tugevdada...
Geomedia logo

Rail Baltic mõju hindamine Pärnumaa tulevikule

OÜ Geomedia koostab analüüsi, mille eesmärgiks on selgitada Rail Balticu mõju Pärnumaa sotsiaalmajanduslikule arengule ja rahvastikule aastani 2050. Viiakse läbi maakonna arengut mõjutavate trendide ja võimalike uuenduste analüüs kui Rail Baltic saab Pärnu maakonna arengu selgrooks põhja-lõunasuunalise arengukoridorina. Koostatakse stsenaariumid, mille tulemusena selgitatakse, et millised lahendused on võimalikud, kui Pärnust...
Geomedia logo

Eesti Linnade ja Valdade Päevad

Linnade ja Valdade Päevad toimusid 17. ja 19. augustil Tallinna Lauluväljakul. Seekordseks motoks oli "Tugev kohalik omavalitsus, tugev riik". Töötoas, kus arutati arendustegevust linnades ja valdades, esines paneeldiskussioonis Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Keskseks teemaks, mida lahati, oli linnade ja valdade roll ettevõtluskeskkonna arendamisel.
Geomedia logo

Artiklite kogumik kohalike omavalitsuste toimimisest

Trükist ilmus artiklite kogumik ”Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku”. Tegemist on suuremahulise Omavalitsuspäeva sisu ja korraldust käsitleva kogumikuga, mis annab olulise sissevaate Eesti kohaliku omavalitsuse ajalukku, tänapäeva ja tulevikku. Üldiseks ajajooneks on 2021. aasta seisuga toimunud üleriigilised omavalitsuste päevad. Kogumiku materjalid annavad läbilõike valdkonna pikaajalistest arengutest, olles kollaaž...
Geomedia logo

Osavalla moodustamise analüüs

Geomedia viis läbi analüüsi, mis käsitles Oru osavalla moodustamise otstarbekust võttes aluseks Lääne-Nigula Vallavolikogu lähteseisukohad. Analüüsiti osavaldade põhimäärusi ja toimeloogikat, vallavalitsuse teenistujate struktuuri, tööülesandeid ja nende jaotumist keskkontori ja osavaldade vahel, samuti nende pädevusi, spetsialiseerumist, töökoormust ja teenistujate arvu vajadust ning personalikulu. Esitatakse neli stsenaariumi – 1) baasstsenaarium, 2) jätkustsenaarium,...
Geomedia logo

Artikkel haldusreformi kogemustest Eestis

Rahvusvahelise koostöö raames U-Lead partneritega Ukrainas ilmus OÜ Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel haldusreformi kogemustest Eestis „How Estonian's reforms empowered local government“. Artikkel on kättesaadav ka ukraina keeles. Vt täpsemalt: https://decentralization.gov.ua/en/news/13820
Geomedia logo

Kohalike omavalituste teenistujate koolitusvajadus

OÜ Geomedia osalusel töötati välja kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsimudel, mis hõlmas 11 valdkonda: arengu kavandamine, ettevõtluse arendamine, haridus, keskkond, kultuur, maakorraldus, majandus, noorsootöö, sotsiaaltöö, ruumiline planeerimine, teed ja transport. Töötajate enesehinnangu põhjal selgitati nendele vajalikud valdkonnapõhised ja üldkompetentsid, mis on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum tööülesannete edukaks täitmiseks. Küsimustik saadeti...
Geomedia logo

Haridusasutuste võrgu ajakohastamine Saaremaal

OÜ Geomedia konsulteerib uuringu „Saaremaa valla hariduse strateegia 2023–2045 eeluuring“ koostamist. Töö keskuse muudatuste hariduse korraldamine, mis arvestab tänast ja tulevast rahvastiku paiknemist, inimeste igapäevast liikumise dünaamikat ja aitaks tervikuna hariduse omandamise kvaliteeti. Muudatuste kavandamiseks on plaanis läbi viia uuringute analüüs, analüüs ja laiapõhjalised arutelud erinevad huvipooltega. Lõpptulemusena on kavas...