Lääne-Virumaa tööstuse analüüs

Geomedia viis Lääne-Viru Arenduskeskuse tellimusel läbi analüüsi “Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks”. Töö koostamisel kasutati Statistikaameti, Äriregistri, Töötukassa ning Haridus- ja Teadusministeeriumi andmeid. Viidi läbi rida intervjuusid ...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit uuendab strateegiat

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit algatas maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava 2019-2023 uuendamise. Selle töö raames telliti kirjalikud ekspertarvamused kolme võtmevaldkonna kohta: inimareng, majandus-ettevõtlus ja elukeskkond-taristu. Geomedia poolt koostati seirekomisjoni liikmetele sisendid ...

Rahvastikuprognoosidest

OÜ Geomedia on koostanud mitmete kohalike omavalitsuste rahvastikuprognoose. Nende suurema usaldusväärsuse tarvis on vaja prognoose regulaarselt uuendada, näiteks viie aastases tsüklis. Põhjuseks on asjaolu, et rahvastiku sisemise taastootmise konservatiivsuse kõrval on teatud territooriumil kujuneva ...

Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia ajakohastamine

Geomedia konsulteerib TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia ajakohastamist. Selle käigus toimus seminar keskuse ja kolledži töötajate ning koostööpartneritega. Eestis ollakse kompetentsikeskuseks eelkõige põlevkivi tehnoloogiliste omaduste, termilise töötlemise ja põlevkiviõli alal, kuid lisaks ka kõigi ...

Kolm aastat haldusreformi seaduse vastuvõtmisest

Lõuna-Eesti Postimees avaldas Rivo Noorkõivu arvamusloo, mis tegi sissevaate kolme aasta möödumisest haldusreformi seaduse vastuvõtmisest Riigikogus. Nüüd, kui valdavalt reformi haldus-territoriaalne etapp on toimunud, on vaja muuta kohaliku valitsemise praktikat ja juhtimist. Oluline on ...

Eesti regionaaltasandi mudeli analüüs

Analüüsi tulemusena soovitakse leida parim maakondliku või regionaalse tasandi juhtimis- ja toimemudel, mis tugevdaks kohalikke omavalitsusi ja regioone, arvestaks piirkondlikke eripärasid ning muudaks regionaaltasandi lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Töö eesmärk on ...

Lääne-Virumaa tööstuse uuring

Lääne-Virumaa majandusarengu ettepanekute tegemiseks viib OÜ Geomedia läbi maakonnas uuringut “Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks”. Töö käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Milline on Lääne-Virumaa arengupotentsiaal tööstuse arendamiseks ...

Koostöö Läti Ülikooliga

Lätis Riia Ülikooli Geograafia kateedri eestvedamisel toimus kolme Balti riigi esindajate seminar, mis keskendus riikide ruumilisele sotsiaal-majanduslikule polariseerumisele ja ääremaastumisele, nende põhjustele ja sellest väljatulemise poliitikatele nendes riikides. Tõdeti, et ...

Regionaalpoliitika koolitus

Geomedia viis läbi regionaalpoliitika alase koolituse riigiametnikele, mille keskmes olid Euroopa riikide praktikad regionaalpoliitika käsitlustest ja meetmetest. Ühtlasi analüüsiti Eesti regionaalarengu tasakaalustamatust ja selle põhjusi ning võimalusi senistest rajasõltuvustest väljumiseks.

Projekt EPICAH

Projekti EPICAH raames toimus Valgas 6. juunil 2019 seminar, mis käsitles piiriülest koostööd. Eesmärgiks oli tutvustada Eesti-Läti programmi tulemusi, parimaid projektide praktikaid ning arutada valdkonda toetavate uute meetmete üle. EPICAH keskendub loodus- ja kultuuripärandi ...